70 ประเด็นปัญหาภาษีจากการทำสัญญา พร้อมกลยุทธ์การทำสัญญา เพื่อการวางแผนภาษี

รหัสหลักสูตร : 21/1882

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,029 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,778 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


 ภาษีจากการทำสัญญาพร้อมกลยุทธ์การทำสัญญาเพื่อการวางแผนภาษี (70 ประเด็น)

 • ปัญหาการติดอากรแสตมป์ กับ e-Stamp Duty 5 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ภาระภาษีเมื่อสัญญาไม่เป็นสัญญา
 • เทคนิคการวางแผน การทำสัญญาเพื่อประโยชน์ทางภาษี
 • Case Studies เปรียบเทียบสัญญาแต่ละประเภทเพื่อวางแผนภาษี
 • Case Studies สัญญาไม่ดี เสียภาษีหลายล้าน

หัวข้อสัมมนา

 1. ความสำคัญของการทำสัญญาเพื่อการวางแผนภาษี
 2. “สัญญา” ตามประมวลรัษฎากรกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต่างกันหรือไม่
 3. ความแตกต่างทางภาษีจากการทำสัญญา
  • เช่า กับ ใช้
  • ใช้ กับ ซื้อ
  • ยืม กับ เช่า
  • บริการกับขนส่ง
  • สัญญาทดรองจ่ายกับบริการ
  • สัญญาลิขสิทธิ์กับสัญญาเช่า
  • เช่า กับบริการต่างกันอย่างไร
  • จ้างแรงงาน กับ รับทำงานให้
  • รับจ้าง กับ รับทำงานให้
  • รับจ้างผลิตกับซื้อขาย
  • ขายพร้อมขนส่งกับขนส่งอย่างเดียว
  • ขายพร้อมติดตั้งกับรับจ้างทำของ
  • ขายพร้อมติดตั้งกับซื้อสินค้าพร้อมวางระบบ
  • ซื้อสินค้าและเรียกเก็บค่าออกแบบ
  • ความแตกต่างของสัญญาเช่าซื้อ, เช่า, ลิสซิ่ง
  • สัญญารับเหมา กับ รับจ้าง
  • สัญญาการตั้งตัวแทน
  • สัญญาขายฝาก กับ ฝากขาย
  • ชื่อสัญญากับเนื้อหาสัญญาไม่สอดคล้องกัน สรรพากรจะยึดอะไรเป็นหลัก
  • สัญญา Turn-key มีภาระภาษีอย่างไร
  • ชื่อสัญญากับใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงินต่างกันภาระภาษีเป็นอย่างไร
  • ข้อเท็จจริงตามสัญญากับใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จต่างกันมีประเด็นภาษีอย่างไร
 4. ปัญหาการรับรู้รายได้-รายจ่ายจากการทำสัญญา
  • สัญญาทดรองจ่ายถือเป็นรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่ เมื่อรับเงินคืนต้องรับรู้เป็นรายได้ด้วยหรือไม่
  • สัญญาการตั้งตัวแทนขายสินค้ารับรู้รายได้เมื่อใด
 5. ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการทำสัญญา
  • จ่ายค่าสินค้าพร้อมขนส่งต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
  • สัญญาลิสซิ่งต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
  • จ่ายค่าสินค้าพร้อมติดตั้ง
  • จ่ายค่าที่จอดรถต้องหัก ณ ที่จ่ายอัตราใด
  • จ่ายค่าเช่าอาคารกับใช้พื้นที่หัก ณ ที่จ่ายต่างกันหรือไม่
  • จ่ายค่าซ่อมพร้อมอะไหล่
  • เงินทดรองจ่ายถ้าไม่มีหลักฐานว่าเป็นเงินทดรองต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไรหรือไม่
  • สัญญาระยะสั้น กับ สัญญาระยะยาวหัก ณ ที่จ่ายแตกต่างกัน หรือไม่
 6. ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มจากการทำสัญญา
  • กรณีขายสินค้าพร้อมติดตั้งใบกำกับภาษีออกแยกได้หรือไม่
  • จุด Tax Point ของการขายสินค้าพร้อมติดตั้งเกิดเมื่อใด
  • ออกใบกำกับภาษีเรียกเก็บค่าติดตั้งหลังจากส่งมอบสินค้าแล้วได้หรือไม่
  • สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์กับสังหาริมทรัพย์ออกใบกำกับภาษีอย่างไรใบเดียวกันได้หรือไม่
  • จุด Tax Point ของสัญญาเช่าต้องออกเมื่อใด
  • ในกรณีออกใบกำกับภาษีโดยมีรายการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มฐานภาษี VAT คิดจากยอดใด
 7. ปัญหาการจ่ายเงินมัดจำ เงินประกัน เงินจอง Retention
  • การจ่ายค่า Retention คืนต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ และออกใบกำกับภาษีอย่างไร
  • จ่ายเงินมัดจำการเช่าต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ อัตราใด
  • ริบเงินมัดจำเนื่องจากผิดสัญญาทำได้หรือไม่และมีภาระภาษี อย่างไร
  • เมื่อคืนเงินมัดจำ ต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่และต้องหัก ณ ที่จ่ายด้วยหรือไม่
 8. ภาระภาษี เมื่อสัญญาไม่เป็นสัญญา
  • บอกเลิกสัญญาก่อนกำหนดจะมีภาระภาษีอย่างไร
  • ลูกค้าผิดนัดไม่ชำระค่างวดต้องปฏิบัติอย่างไร
  • เรียกเก็บค่าความเสียหายเนื่องจากลูกค้ายกเลิกสัญญามีภาระภาษีอย่างไรบ้าง
  • เงินค่าปรับกรณีลูกค้าบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนดต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
  • ค่าปรับที่เรียกเก็บต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
 9. เทคนิคการวางแผนการทำสัญญาเพื่อประโยชน์ทางภาษี
  • สัญญาการตั้งกิจการร่วมค้า (Joint Venture Agreement) กับ การค้าร่วม
  • การวางแผนภาษีจากการตั้งคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่จะได้ประโยชน์สูงสุด
  • สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้ง
  • สัญญาลิสซิ่ง กับ สัญญาเช่า
  • สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์พร้อมบริการ
  • ซ่อมพร้อมอะไหล่
  • ทำสัญญาที่ช่วยให้ยืดเวลาเสียภาษีออกไป สรรพากรยอมรับหรือไม่
  • สัญญาการออกภาษีแทนมีข้อดี-ข้อเสียอย่างไรหรือไม่
 10. ปัญหาการติดอากรแสตมป์กับ 28 ตราสาร (สัญญา) ประเด็นปัญหาจากการทำสัญญา
  • สัญญาประเภทใดบ้าง ที่ต้องติดหรือไม่ติดอากรแสตมป์
  • สัญญาจำเป็นต้องเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่
  • กรณีบริการเกิดขึ้นแล้วแต่สัญญาทำภายหลังจะต้องติดอากรแสตมป์เมื่อใด
  • สัญญาใดบ้างที่ต้องติดเป็นตัวเงินและต้องติดเป็นดวงตรา
  • กรณีกฎหมายให้ติดเป็นดวงตราแต่ชำระเป็นเงินสดแทนได้หรือไม่
  • การปิดอากรแสตมป์ กรณีทำตราสารหลายลักษณะในสัญญาเดียว
  • หลักเกณฑ์และวิธีการเสียอากรแสตมป์ที่ถูกต้องตามสรรพากร
  • 23 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamp) ที่ต้องชำระค่าอากรเป็นตัวเงินตามความหมายของสรรพากร
  • การเสียอากรแสตมป์สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์
  • ระวัง!! โดนเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม หากเสียอากรแสตมป์ไม่ถูกต้อง
 11. กลยุทธ์การทำสัญญาเพื่อการวางแผนภาษี
 12. Case Studies เปรียบเทียบสัญญาแต่ละประเภทเพื่อวางแผนภาษี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ :
02-2108100
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีสุรศักดิ์ ทางออกที่ 4


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba