Case Studies ปัญหารายจ่ายที่ต้องระวัง รายจ่ายต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้ามและประเด็นการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกัน

รหัสหลักสูตร : 21/1718

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรCase Studies ปัญหารายจ่ายที่ต้องระวัง รายจ่ายต้องห้าม
ภาษีซื้อต้องห้าม และประเด็นการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกัน
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
 

 • รับฟรี!! ตารางสรุปประเด็นด้านรายจ่าย/ ภาษีซื้อ/ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ทำให้เข้าใจง่าย

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. จุดที่สรรพากรมักเรียกตรวจสอบ

2. เงินสํารอง เงินกองทุน เงินทดรอง ลงรายจ่ายได้หรือไม่

3. อย่างไรเรียกว่า รายจ่ายส่วนตัว, รายจ่ายโดยเสน่หา,รายจ่ายเพื่อการกุศล
    • ตัวอย่างที่ลงรายจ่ายได้
    • ตัวอย่างที่ลงรายจ่ายไม่ได้

4. รายจ่ายส่วนตัว, รายจ่ายโดยเสน่หา, รายจ่ายเพื่อการกุศล ขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่

5. ประเด็นค่ารับรองที่ต้องระวัง!!! ทั้งด้านรายจ่ายและการขอคืนภาษีซื้อ
    • การเลี้ยงรับรองลูกค้าจัดร่วมกับเลี้ยงประจําปีพนักงาน
    • ซื้อของมารับรองลูกค้าอยู่ในบิลเดียวกับซื้อของมาใช้ในกิจการ
    • ซื้อของมารับรองลูกค้าเกินกว่า 2,000 บาทต้องบวกกลับทั้งจํานวน หรือบวกกลับ
       เฉพาะส่วนที่เกิน
    • ซื้อของมาเพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน แต่ความเป็นจริงก็รับรองลูกค้าในบางโอกาส
       สรรพากรจะทราบได้อย่างไร
    • ค่ารับรองกับส่งเสริมการขายต่างกันอย่างไร
    • ค่ารับรองกับรายจ่ายส่วนตัวต่างกันอย่างไร จุดที่จะใช้พิจารณา

6. ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับรายจ่ายส่งเสริมการขาย ประเด็นทางด้านภาษีมูลเพิ่ม
    และ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง
    • การส่งเสริมการขายต้องระวังรายจ่ายที่มิใช่รายจ่ายเพื่อหากําไร หรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ
       ส่งเสริมการขายแบบนี้จะมีภาระภาษีอย่างไร
    • จําเป็นต้องมีแผนการตลาดให้สรรพากรตรวจสอบหรือไม่
    • ถ้าพิสูจน์ผู้รับของรางวัลไม่ได้จะมีผลอย่างไร
    • กรณีผู้รับรางวัลไม่มารับของบริษัทจะทําอย่างไร

7. รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนเป็นอย่างไรและทําไมถึงลงรายจ่ายไม่ได้
    • ซื้อที่ดินเพื่อเก็งกําไร กับซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างออฟฟิศต่างกันหรือไม่
    • ค่าถมที่เป็นรายจ่ายได้หรือไม่ ค่าถมที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
    • ค่าถมที่เป็นส่วนเพิ่มของที่ดิน หรือเป็นต้นทุนของอาคาร
    • กรณีผู้ขายที่ดินช่วยจ่ายค่าถมที่ให้ผู้ซื้อบางส่วนผู้ซื้อต้องรับรู้รายได้หรือไม่
    • กรณีซื้อรถเก่าราคาถูกมาใช้ในกิจการต้นทุนตํ่าแต่มีค่าซ่อมแซ่ม ค่าซ่อมแซ่มจะลงเป็นรายจ่าย
       หรือต้นทุนของรถ

8. รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนถ้ามีภาษีมูลค่าเพิ่มจะขอคืนได้หรือไม่

9. ปัญหาการคิดค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ ทรัพย์สินที่ต้องบวกกลับ และประเด็นภาษีซื้อที่ต้องระวัง
    • รถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารไม่เกิน 10 ที่นั่งถ้าทําสัญญาแบบลิสซิ่งจะคิดค่าเสื่อมได้หรือไม่
       และเงินดาวน์จะลงรายจ่ายอย่างไร ภาษีซื้อขอคืนได้ทั้งจํานวนหรือไม่
    • ค่าเช่าซื้อรถถ้าสูงกว่าค่าเสื่อมที่คํานวณได้จะลงรายจ่ายได้เท่าไร
    • กรณีคิดค่าเสื่อมอาคาร, สวนหย่อม, โรงรถ 10 ปี ตามนโยบายบริษัทที่กําหนดให้สร้างใหม่
       ทุกๆ 10 ปีทําได้หรือไม่
    • ก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่าภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่ค่าติดตั้งลิฟต์ ระบบนํ้า ระบบไฟ ขอคืนภาษีซื้อ
       ได้หรือไม่
    • ก่อสร้างถนนบนที่ดินของผู้อื่นจะคิดค่าเสื่อมได้หรือไม่
    • ซื้อห้องชุดไว้เพื่อการรับรองลูกค้าหรือผู้บริหารจากต่างประเทศจะคิดค่าเสื่อมได้หรือไม่

10. รายจ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน, กรรมการ,ผู้เป็นหุ้นส่วน
    • ค่ารถพนักงาน : เช่ารถพนักงาน, ค่านํ้ามันรถ
    • จ่ายค่านํ้ามันรถให้พนักงานตามเลขไมล์แต่ให้พนักงานแนบบิลมาด้วยเพื่อขอคืนภาษีซื้อ
       ทําได้หรือไม่
    • เงินเดือนกรรมการ, ค่าเบี้ยประชุม
    • กรณีซื้อรถประจําตําแหน่งให้กรรมการใช้แบบใดบริษัทถึงจะลงรายจ่ายได้ : ซื้อให้กรรมการเลย
       กับซื้อในนาม บริษัทแต่ให้กรรมการใช้
    • ค่าซ่อมรถกรรมการ
    • ค่าเบี้ยประกันชีวิตญาติกรรมการ
    • ผลตอบแทนของผู้เป็นหุ้นส่วน
    • จ่ายค่าซินแสดูดวง, ดูฮวงจุ้ย

11. รายจ่ายที่เกี่ยวกับงานเลี้ยงปีใหม่
    • ของขวัญ, ของแจกในงานปีใหม่ที่ให้กับพนักงานลงรายจ่ายได้หรือไม่ ภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่
    • จ่ายค่าสถานที่จัดงาน, ค่านักร้อง, นักดนตรี, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จะลงรายจ่ายได้หรือไม่
       และจะขอคืนภาษีซื้ออย่างไร

12. Case Studies การพิสูจน์รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงการพิสูจน์ตัวตนผู้รับเงิน

13. Case Studies รายจ่ายเพื่อการกุศล
    • กรณีบริจาคให้กับองค์กรการกุศลต่างประเทศจะลงรายจ่ายได้หรือไม่
    • นําสินค้าไปบริจาคจะมีประเด็นเรื่องภาษีซื้อที่เคยขอคืนไปแล้วหรือไม่
    • จุดที่มักถูกประเมินเมื่อมีการบริจาค

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีศรีอุดม ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานี 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba