ความแตกต่างที่สรรพากรมักตรวจสอบระหว่าง ภ.ง.ด.50 vs ภ.พ.30, ภ.ง.ด.50 vs ภ.ง.ด.53

รหัสหลักสูตร : 21/1719

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ความแตกต่างที่สรรพากรมักตรวจสอบระหว่าง
ภ.ง.ด.50 vs ภ.พ.30, ภ.ง.ด.50 vs ภ.ง.ด.53

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline        
CPD
ผู้ทำบัญชี

อื่นๆ 6 ชม. 

 ผู้สอบบัญชี

อื่นๆ 6 ชม.

 • Case Studies ทำไม? ต้องกระทบยอด และต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อสรรพากรสั่งให้กระทบยอด
 • ความแตกต่างของรายได้และค่าใช้จ่ายใน ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 และผลกระทบต่อ ภ.ง.ด.53
 • กระบวนการกระทบยอดจะเริ่มจุดใด และมีรายการอะไรบ้าง
 • รูปแบบกระทบยอดที่สำคัญที่นักบัญชีจะต้องปฏิบัติ
 • ตัวอย่าง Case Studies การกระทบยอดที่สำคัญที่สุดที่ทุกกิจการต้องกระทบ

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

 1. ทำไม? ต้องกระทบยอด
 2. อะไร? คือข้อแตกต่างที่ทำให้รายได้และรายจ่ายในแบบ ภ ง ด.50, ภ พ.30 และภ ง ด.53 ไม่เท่ากัน
  • จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับการรับรู้รายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
 3. จะต้องปฏิบัติอย่างไร? “เมื่อสรรพากรสั่งให้กระทบยอด ภ.ง.ด.50, ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53” และปัญหานี้เกิดขึ้นกับกิจการของคุณหรือไม่?
 4. การเปรียบเทียบความแตกต่าง ภ.ง.ด.50, ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด53
  • รายได้และรายจ่ายข้ามรอบบัญชี
  • รายได้ของกิจการขายสินค้า และบริการ
  • รายได้ที่เกิดจากการขายสินค้า/ให้บริการนอกราชอาณาจักร
  • การจำหน่าย จ่าย โอน หรือให้บริการ โดยไม่มีค่าตอบแทน
  • กำไรที่เกิดจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
  • สินค้าคงเหลือ ณ วันเลิกประกอบกิจการกรณีจะขายออก
  • การแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  • กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  • รายได้ดอกเบี้ยรับ (พนักงาน, กรรมการ, บริษัทในเครือ,บุคคลภายนอก), เงินปันผล
  • ค่าปรับหรือดอกเบี้ยผิดนัดจากการผิดสัญญา ค่าสินไหมทดแทน
  • จ่ายค่าอบรมสัมมนาพนักงาน
  • เงินชดเชยที่ได้จากบริษัทประกันภัยและยกซากให้บริษัทประกันภัย
  • เงินประกันผลงาน เงินประกัน
  • เงินมัดจำ เงินรับล่วงหน้าข้ามปี
  • เช่าซื้อทรัพย์สินตกลงจ่ายเป็นงวด
  • ขายสินค้าโดยลูกค้าให้ทยอยส่ง
  • รายได้จากการโอนสิทธิการเช่า
  • การจ่ายเงินทดรองจ่าย
  • บริจาคสินทรัพย์หรือสินค้าให้องค์กรสาธารณะกุศล และไม่ใช่องค์กรสาธารณะ
  • นำบริการหรือสินค้าไปใช้เพื่อการรับรอง
  • สิ่งของที่ให้กับพนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการ
  • รายได้จากการขายสินค้าของกิจการ Non VAT
  • ค่าภาษีอากรที่ผู้อื่นออกให้
  • การกระทบยอดกรณีหนี้สูญระหว่างภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30
   * การตัดหนี้สูญทางบัญชี ทางภาษีรับรู้เป็นรายได้
   * ตัดหนี้สูญไปแล้วและได้บวกกลับเป็นรายได้ทางภาษี ต่อมาลูกหนี้นำเงินมาชำระหนี้
  • รางวัลที่ให้เนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ
  • ปัญหาการส่งสินค้าตัวอย่างไปให้ลูกค้าที่ต่างประเทศ
  • การให้ของขวัญตามขนบธรรมเนียมประเพณี
  • แจกสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้า
  • การแถมสินค้าทั้งในบิลและนอกบิล
  • นำสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้ทั้งที่ได้รับคืนและไม่ได้รับคืน
  • การออกใบลดหนี้เนื่องจากไม่มีบริการเกิดขึ้น
  • ให้ส่วนลดเป็นเงินสดหรือส่วนลดการค้า
  • การให้บริการโดยไม่คิดค่าตอบแทน (ให้ฟรี)
  • ปัญหาที่เกิดจากสินค้าชำรุด เสียหาย สูญหาย สินค้าขาด-เกินจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ สินค้าสูญหายหรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ
  • สินค้าถูกขโมย
  • ให้บริการพร้อมขนส่ง
  • ได้รับของรางวัลแต่ไม่ได้บันทึกรับและไม่รับรู้เป็นรายได้เมื่อขายต้องนำส่ง VAT หรือไม่
  • รายได้จากค่าบริการบางส่วน
  • ได้รับเงินทดรองคืนจากบริษัทในเครือ
  • ขนส่งอย่างเดียวกับขายสินค้าพร้อมขนส่ง
  • ใบริการพร้อมขนส่ง
  • ได้รับเงินสนับสนุน เงินช่วยเหลือ
  • ได้รับรางวัลเนื่องจากส่งเสริมการขาย
  • ขายสินค้าพร้อมติดตั้งทั้งในกรณีที่แยกรายการหรือคิดแบบเหมา
  • การหัก ณ ที่จ่ายตามสัญญาระยะสั้น และสัญญาระยะยาว
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba