Update การหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์อื่นๆของพนักงาน 2566 ที่ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบุคคลต้องไม่พลาด

รหัสหลักสูตร : 21/1275

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


Update การหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์อื่นๆ
ของพนักงาน 2566 ที่ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบุคคลต้องไม่พลาด

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี  อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 


• ปัญหาการหัก ณ ที่จ่ายพนักงาน เมื่อเริ่มทำงานกลางปี/ ออกจากงานหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างระหว่างปี
• ค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่มีผลกระทบต่อการหัก ณ ที่จ่าย
• เงินได้ประเภทใดบ้างที่สามารถเลือกไม่นำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีสิ้นปีได้
• สรรพากรขอตรวจเอกสารก่อนคืนเงินภาษี จะมีวิธีรับมือสรรพากรและพนักงานอย่างไร

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1. Update การหักลดหย่อน, การหักค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ใหม่ 2565-2566
ค่าฝากครรภ์/ค่าคลอดบุตร 60,000 บาทมีเงื่อนไขอย่างไร
• กรณีที่ตั้งครรภ์ลูกแฝด การใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าคลอดบุตร/ค่าฝากครรภ์ได้ทั้ง 2 คนหรือไม่
• กรณีตั้งครรภ์และเกิดภาวะแท้ง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการฝากครรภ์ก่อนหน้านั้นรวมถึง
ค่ารักษาพยาบาล
• นำมาลดหย่อนได้หรือไม่
• กรณีที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม การใช้สิทธิลดหย่อนจะต้องหักเงินช่วยเหลือประกันสังคมออกจากค่าลดหย่อน 60,000 หรือไม่
การหักลดหย่อนลูกคนที่ 2
• กรณีการลดหย่อนบุตรคนที่ 2 บุตรบุญธรรมใช้สิทธิลดหย่อนได้หรือไม่
การยกเว้นภาษีเงินได้คนพิการต่างด้าว

2.Update ค่าลดหย่อนทางภาษีของบุคคลธรรมดา
• หักลดหย่อนหรือใช้สิทธิทางภาษีตามหลักเกณฑ์ใหม่
• การหักลดหย่อนของพนักงานคำนวณอย่างไรไม่ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายขาดไป
• สมรสระหว่างปี มีบุตรระหว่างปี จะหักลดหย่อนอย่างไร
• กรณีหักลดหย่อนของสามีหรือภริยา ถ้าสามีหรือภริยาไม่มีเงินได้จะหักอย่างไร

3. สิ่งที่ฝ่ายบัญชีและฝ่ายบุคคลต้องวางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับภาษีของพนักงาน ลูกจ้าง
• Update กฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
• การวางแผนด้านรายได้พนักงาน
• อัตราภาษี
• การวางแผนด้านรายจ่ายบริษัท

4. ตัวอย่าง แบบฟอร์ม ลย.01 (แบบรายละเอียดค่าลดหย่อนของพนักงาน)

5. จ่ายเงินได้ให้พนักงานงานอย่างไรไม่ต้องหักภาษี

6. วิธีคิดเงินเดือนค่าจ้าง สวัสดิการที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
กรณีจ่ายค่าจ้างเดือนละ 2 ครั้ง
• การปรับเงินเดือนระหว่างปี
• โบนัส/ค่าตอบแทนพิเศษ
• ยื่นแบบสิ้นปีให้พนักงาน
กรณีออกจากงานระหว่างปีคำนวณหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
แนวทางปฏิบัติในการหัก ณ ที่จ่ายในการจ่ายค่าจ้างรายวัน
วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/การหัก ณ ที่จ่ายสำหรับลูกจ้างชาวต่างชาติ

7. Update สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวกับพนักงานลูกจ้าง ทำอย่างไรไม่มีปัญหากับลูกจ้างและสรรพากร
• ประเด็นการตรวจสอบสวัสดิการที่บริษัทให้พนักงานที่กรมสรรพากรมักตรวจสอบ

8. Update หลักเกณฑ์การนับระยะเวลาของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีออกของนายจ้างเดิม และเข้าทำงานใหม่กับนายจ้างใหม่ หรือทำงานต่อกับนายจ้างเดิม

9. ปัญหาภาษีในการหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน
• ค่าตอบแทนที่ต้องนำมารวมเพื่อหักภาษี ณ ที่จ่าย พนักงาน ลูกจ้าง
• ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายพนักงานเมื่อเริ่มทำงานกลางปี/ออกจากงานระหว่างปี
• การหักภาษี ณ ที่จ่ายพนักงานเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างระหว่างปี
• กรณีพนักงานมีเงินได้หลายที่จะคำนวณภาษีอย่างไร
• ปัญหาการหักภาษี ณ ทื่จ่ายรายวัน, Part-Time, พนักงานโรงงาน
• ประเด็นปัญหาการหักภาษีลูกจ้างที่เป็นคนต่างชาติและหลักเกณฑ์การหักลดหย่อน
• จ่ายค่าจ้างให้กับคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย 120 วันต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
• ส่งเสริมการขายให้กับพนักงานเมื่อทำยอดทะลุเป้าได้รับแพ็คเก็จทัวร์บริษัทต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
• การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายค่าเช่ารถยนต์ส่วนตัวให้กับพนักงาน
• กรณีจ่ายโบนัสเป็นทองคำถือเป็นเงินได้พนักงานหรือไม่และบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายพนักงานหรือไม่
• เบี้ยขยันหรือเงินที่จ่ายเป็นพิเศษนอกจากเงินเดือนพนักงานต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
• การหัก ณ ที่จ่ายกรณีบริษัทจ้างรถตู้บุคคลธรรมดารับส่งพนักงานของบริษัทต้องถือเป็นเงินได้พนักงานหรือไม่
• การจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานพิเศษในช่วงเวลาปิดภาคเรียนต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
• ส่งพนักงานไปเรียนต่อต่างประเทศแต่มีการจ่ายเงินเดือนให้ทุกเดือนจะต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
• กรณีจ่ายค่านายหน้าให้กับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่พนักงานของบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
• การหัก ณ ที่จ่ายกรณีจ่ายค่าแรงเหมาจ่าย
• การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีบริษัทจ่ายเงินค่าเขียนบทความให้กับพนักงานลูกจ้าง โดยไม่มอบสิทธิในการเขียน
ให้กับบริษัท
• หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายออกเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่
• จ้างบุคคล/บริษัท จากต่างประเทศเพื่อมาทำออแกไนซ์หัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
• การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยและไม่อยู่ในไทย
• การวางแผนภาษีในการให้สวัสดิการพนักงานให้บริษัทลงเป็นรายจ่ายได้/พนักงานไม่ถือเป็นเงินได้
• นายจ้างออกภาษีให้ลูกจ้างพร้อมวิธีการคำนวณภาษีอย่างไร

10. สวัสดิการพนักงานและภาระภาษีที่เกี่ยวข้องสวัสดิการพนักงาน ทำอย่างไรบริษัทถึงจะปฏิบัติได้ถูกต้อง
• ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
• ค่ารักษาพยาบาล
• เครื่องแบบพนักงาน
• ค่านายหน้า
• เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพทั้งประกันเดี่ยวและกลุ่ม
• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
• ค่าคอมมิชชั่น
• ค่าที่ปรึกษา
• ค่าทำงานล่วงเวลา
• ชุดยูนิฟอร์ม
• เงินปันผลให้พนักงาน
• เครื่องดื่ม ชา กาแฟที่ให้พนักงาน
• ค่าโทรศัพท์
• กรณีบริษัทจัดงานเลี้ยงตามเทศกาลให้กับพนักงานถือเป็นสวัสดิการหรือไม่
• อาหารเลี้ยงระหว่างปฏิบัติงาน
• เงินรางวัล ของรางวัลจากการทำงาน
• บ้านพักฟรีหรือเช่าบ้านให้พนักงานอยู่อาศัย มีบ้านให้อยู่แต่เรียกเก็บค่าเช่าราคาถูก
• สร้างบ้านให้พนักงานอยู่ ภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่และพนักงานต้องคำนวณเป็นเงินได้อย่างไร
• ซื้อคอนโดให้กรรมการอยู่จะถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือเป็นเงินได้ของกรรมการทั้งจำนวน และต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
• ให้ทุนการศึกษากับลูกจ้างและบุตรของลูกจ้างจะต้องคำนวณภาษีอย่างไร
• ส่งลูกจ้างเรียนต่อปริญญาโท ต้องถือเป็นเงินได้ของลูกจ้างหรือไม่

11. การวางแผนรายจ่ายของกิจการ การใช้สิทธิประโยชน์ค่าใช้จ่าย 2 เท่าสำหรับการอบรมในประเทศ
• หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์
• ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาพนักงานอะไรบ้างที่สรรพากรกำหนดให้ลงรายจ่ายได้
• กรณีที่ขับรถพาพนักงานไปสัมมนา โดยไม่ใช้รถของบริษัททัวร์ ค่าน้ำมันที่บริษัทได้จ่ายไปเพื่อพาพนักงานไปสัมมนาลงค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

12. ประเด็นที่สรรพากรตรวจสอบให้เสียภาษีเพิ่มและวิธีการตรวจสอบ
• การ Cross Check ของสรรพากร
• การเตรียมข้อมูลและเอกสารในการตรวจสอบของสรรพากร เช่นหนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (ล.ย.03), หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพ (ล.ย.04.1), ใบอนุโมทนา

13. การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยเครื่องมือและวิธีการ RBA (Risk Based Audit System) รูปแบบใหม่ของสรรพากร
• รายการค่าลดหย่อนที่แสดงไม่สัมพันธ์กับเงินได้
• หลักฐานแสดงค่าใช้จ่าย (กรณีหักค่าใช้จ่ายตามจริง) ไม่สัมพันธ์กับรายได้ที่ได้รับในปีนั้น

14. ความรับผิดกรณีนายจ้างหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างไม่ถูกต้อง
• หักขาด
• หักเกิน
• หักแล้วไม่นำส่งหรือนำส่งไม่ครบ
• ไม่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
• วันที่จ่ายเงินกับวันที่ออกหนังสือรับรองไม่ตรงกัน
• นายจ้างออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แต่ไม่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
• ผลกระทบที่ฝ่ายบุคคล/ฝ่ายบัญชีคำนวณหัก ณ ที่จ่ายผิดพลาด
• ใครมีอำนาจในการแก้ไขใบหัก ณ ที่จ่าย

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba