หลักการสำคัญของงบกำไรขาดทุน&งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 23/4167Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,284 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


หลักการสำคัญของงบกำไรขาดทุน
&งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

โดย ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปภาพรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

2. หลักการสำคัญในการจัดทำงบกำไรขาดทุน&งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3. ความแตกต่างระหว่างรายงานทางการเงิน เรื่องการวัดผลประกอบการของ
   TFRS for PAEs กับ TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565)

4. งบกำไรขาดทุน&งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีการกำหนดรูปแบบรายการย่อที่มีในงบการเงิน  
   ที่นักบัญชีต้องถือไปปฎิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน

5. การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะต้องนำมาบันทึกอยู่ใน
   งบกำไรขาดทุน
&งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

6. ประเด็นปัญหาของรายการทางบัญชีทางรายได้และค่าใช้จ่าย ที่มีผลต่อการคำนวณ
   กำไรสุทธิ
ของกิจการ
   - ความแตกต่างของรายได้หลักกับรายได้อื่น
   - ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ
   - ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
   - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น
   - รายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
   - ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้
   - การด้อยค่าทางด้านเครดิต หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สูญ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
   - การตีราคา และวิธีการคำนวณสินค้าคงเหลือ
   - การคำนวณค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้นของสินทรัพย์

7. การนำเสนอรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง
    การนำเสนองบการเงิน
ของกิจการPAEs และ NPAEs
   - การจัดกลุ่มรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (OCI : Other Comprehensive Income)
   - กลุ่ม OCI ที่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนได้
   - กลุ่ม OCI ที่ไม่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนได้
   - กรณีไม่จัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จะมีผลกระทบต่อผู้ใช้งบการเงินอย่างไร

8.การจัดทำบัญชีและการปรับปรุงรายการ Adjusting Entries ที่มีผลกระทบต่องบการเงิน
   ประจำปี

9.คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba