TFRS for NPAEs ปรับปรุงใหม่ 17 บท ประเด็นสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 23/4164/4

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


TFRS for NPAEs ปรับปรุงใหม่ 17 บท จุดสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

วิทยากร อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

หัวข้อสัมมนา

1. ความเป็นมาและภาพรวม ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของกิจการ NPAEs

2. การถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ฉบับใหม่ที่จะบังคับใช้
1 ม.ค 2566 นี้ จะต้องปฏิบัติอย่างไร ตามวันถือปฏิบัติ บทที่28
    - ทางเลือกในการปฏิบัติ มีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง
    - ประเด็นที่อาจพบ หลังจากเปลี่ยนแปลงการถือปฏิบัติตาม
      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for NPAEs บทที่มีการปรับปรุง 17 บท
นักบัญชี และผู้สอบบัญชี มีผลกระทบอย่างไร และต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
    - บทที่ 1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
    - บทที่ 2 ขอบเขต มีกิจการใดบ้างที่ต้องถือปฏิบัติตาม
       มาตฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for NPAEs
    - บทที่ 3 กรอบแนวคิด คำว่าเนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ
      คืออะไร มีหลักการแนวคิดอย่างไร
    - บทที่ 4 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับกิจการ NPAEs จะต้องปฏิบัติหรือไม่
      และการปรับเปลี่ยนงบแสดงฐานะทางการเงิน
    - บทที่ 5 สรุปประเด็นสำคัญของการแก้ไขหลักเกณฑ์
      การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
    - บทที่ 6 คำว่า “เงินสด” ในทางบัญชีคืออะไร มีการปรับเปลี่ยนอย่างไร
    - บทที่ 7 หลักเกณฑ์ในการรับรู้รายการใหม่ใน เรื่อง หนี้สูญได้รับคืน
    - บทที่ 8 การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ เปรียบเทียบระหว่างหลักเกณฑ์เดิม
      หลักเกณฑ์ใหม่ และการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือของผลิตภัณฑ์
      ทางการเกษตรและนายหน้ามีแนวปฏิบัติอย่างไร
    - บทที่ 9 เงินลงทุน มีแนวปฏิบัติอย่างไรสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
       เงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนในการร่วมค้า
    - บทที่ 10 ประเด็นสำคัญในการปรับเปลี่ยนวิธีการตีราคาใหม่
      และ อายุการใช้งานของที่ดินจำกัดหรือไม่ หลักเกณฑ์ใหม่ปฏิบัติอย่างไร
    - บทที่ 11 การเปลี่ยนอายุการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
      หลักเกณฑ์ใหม่เป็นอย่างไร และเรื่อง ระยะเวลาในการตัดจำหน่าย
      วิธีการใหม่มีวิธีปฏิบัติอย่างไร
    - บทที่ 12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนใช้หลักเกณฑ์ใดในการตีราคาใหม่
      และการตีราคาใหม่ของวิธีมูลค่ายุติธรรม ต้องใช้การประเมินมูลค่า
      จากผู้ประเมินราคาอิสระหรือไม่
   - บทที่ 14 สัญญาเช่า จากที่มีการปรับ “สัญญาเช่าการเงิน”
      เป็น “สัญญาเช่าเงินทุน” มีผลต่อการจัดทำบัญชีหรือไม่ อย่างไร
   - บทที่ 16 ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
     กิจการต้องเปิดเผยรายละเอียดโดยสังเขปของสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น
     กิจการจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง
   - บทที่ 18 การปรับเปลี่ยนเรื่องโปรแกรมสิทธิพิเศษกรณีสะสมแต้ม 10 ฟรี 1
     มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติอย่างไร และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่ากิจการดำเนินการ
     ในฐานะตัวการ หรือ ตัวแทน
   - บทที่ 21 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
     แนวทางในการรับรู้ผลต่างเป็นอย่างไร

4. มาตรฐานการรายงานทางกานเงิน TFRS for NPAEs ที่ปรับ เพิ่ม ใหม่ ทั้ง 6 บทไฮไลท์สำคัญที่นักบัญชีต้องทราบ

5. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

สถานที่

โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ (MRT สายสีชมพู สถานี แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด28)
111 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ :
+66 2582 8282
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู สถานี แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด 28


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba