มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่จำเป็นสำหรับนักบัญชี (TFRS15 ,TAS16, TAS38 ,TAS40)

รหัสหลักสูตร : 21/92137/06

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 963 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่จำเป็นสำหรับนักบัญชี (TFRS15 ,TAS16, TAS38 ,TAS40)

วิทยากร  :  อาจารย์ณัฏฐกิตติ์  ญเจริญปัญญายิ่ง

จำนวนชั่วโมง :  บัญชี 8 ชั่วโมง

900 บาท  + VAT 63 บาท = 963 บาท

บทที่ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
• ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้เมื่อนำ TFRS15 มาใช้ในกิจการ
• การปรับปรุงรายการทางบัญชี ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย

บทที่ 2 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
• การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า
• การตีราคาทรัพย์สิน
• การคิดค่าเสื่อมราคา
• ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ TFRS For NPAEs เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

บทที่ 3 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
• การจัดประเภทอสังริมทรัพย์เป็นอสังริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
• วิธีมูลค่ายุติธรรมและราคาทุน

บทที่ 4 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
• การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า
• อายุการใช้ประโยชน์
• ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

บทที่ 5 คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
8:30 0:0 8:30 0:0

วิทยากร

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba