เทคนิคการจัดทำงบการเงินและการจัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/92103/06

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 642 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 642 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


e-learning เทคนิคการจัดทำงบการเงินและการจัดทำรายงาน
วิเคราะห์งบการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6.30 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6.30 ชม.


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด 5 บทเรียน
• ความยาว 6 ชั่วโมง 15 นาที

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน
• ข้อสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ
• ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% (18 ข้อขึ้นไป) ถือว่าผ่าน
• สามารถมีสิทธิสอบ 2 ครั้ง(กรณีไม่ผ่านในครั้งแรก)
• เรียนจบสามารถรับหนังสือรับรองได้ทันที

หมายเหตุ
• สามารถเรียนได้บน PC, Notebook, Smartphone, Tablet
• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด
• นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชี ,ผู้สอบบัญชี
• ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี


วิทยากรโดย ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

หัวข้อสัมมนา

บทที่ 1 ลักษณะของงบการเงินที่สำคัญ
- รูปแบบของงบการเงิน
- การนำมาตรฐานรายงานทางการเงินมาจัดทำงบการเงิน
- รูปแบบรายการย่อของงบการเงิน

บทที่ 2 ความสำคัญของข้อมูลทางบัญชีต่อการจัดทำบัญชี
- ข้อมูลทางบัญชี คืออะไร
- ข้อมูลทางบัญชี เกี่ยวข้องกับอะไร
- ความสำคัญของข้อมูลทางบัญชี
- ข้อแตกต่างของชนิดของข้อมูลทางบัญชี
- ความสำคัญของชนิดของข้อมูลทางบัญชี

บทที่ 3 เทคนิคการจัดทำงบการเงินที่สามารถนำเสนอข้อมูลทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพการเงิน
- ระบบข้อมูลสารสนเทศทางบัญชี
- ระบบการควบคุมภายใน
- เข้าใจความต้องการของผู้บริหาร

บทที่ 4 เทคนิคการใช้ข้อมูลในงบการเงินและการนำงบการเงินมาปรับปรุง
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน

- องค์ประกอบของงบการเงิน
- การวัดมูลค่า
- นโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใช้
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- รายการที่สำคัญเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- การเปรียบเทียบข้อมูล
- การวิเคราะห์แนวนอนหรือการวิเคราะห์แนวโน้ม(Horizontal Analysis / Trend Analysis)
- การวิเคราะห์แนวตั้งหรือการวิเคราะห์ในรูปอัตราร้อยละของยอดรวม (Vertical Analysis / Common Size Analysis)
- การวิเคราะห์อัตราส่วน (Ratio Analysis)
- ข้อจำกัดในการในการใช้อัตราส่วนในการวิเคราะห์งบการเงิน
- การวิเคราะห์งบกระแสเงิน

บทที่ 5 คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
- พรบ.การบัญชี 2543
- พรบ.วิชาชีพบัญชี 2547
- ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:30 0:0 6:30 0:0

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba