ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายทั้งระบบ

รหัสหลักสูตร : 21/91111/06

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 963 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


e-Learning ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายทั้งระบบ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6.30 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6.30 ชม.


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด 7 บทเรียน
• ความยาว 6 ชั่วโมง 37 นาที

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลาเรียน 60 วัน
• ข้อสอบมีทั้งหมด 35 ข้อ
• ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% (21 ข้อขึ้นไป) ถือว่าผ่าน
• สามารถมีสิทธิสอบ 2 ครั้ง(กรณีไม่ผ่านในครั้งแรก)
• กรณีไม่ผ่านทั้ง 2 ครั้ง ติดต่อเจ้าหน้าเพื่อให้เปิดระบบเข้าเรียนใหม่อีกครั้ง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
• เรียนจบสามารถรับหนังสือรับรองผ่านระบบได้ทันที

รายละเอียดหลักสูตร
• สามารถเรียนได้ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet
• สามารถเอกสารประกอบการหลักสูตร
• นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชี ,ผู้สอบบัญชี

วิทยากรโดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

หัวข้อสัมมนา

บทที่ 1 ระยะเวลา 54 นาที
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   • หลักการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
   • วิธีการเสียภาษีเงินได้
   • ประเภทภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
   • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้ถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษี
   • การขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

บทที่ 2 ระยะเวลา 53 นาที
หน้าที่ของผู้จ่ายเงินได้
   • ใครบ้างที่มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย
   • การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   • การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   • การยื่นแบบแสดงรายการ
   • การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
   • ความรับผิดของผู้จ่ายเงินได้

บทที่ 3 ระยะเวลา 1.36 ชม.
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร
   • ผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรานี้
   • วิธีการคำนวณภาษี
   • การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณีจ่ายเงินได้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
   • การจ่ายเงินได้ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย

บทที่ 4 ระยะเวลา 2.22 ชม.
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส (ท.ป. 4/2528)
   • การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้แต่ละประเภท
   • อัตราการหักภาษี ณ ที่จ่าย
   • แบบในการนำส่ง
   • ความรับผิดกรณีไม่หัก ณ ที่จ่าย หักไม่ครบ หักไม่ถูกต้อง

บทที่ 5 ระยะเวลา 14 นาที
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ทวิ มาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
   • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ทวิ มาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
   • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

บทที่ 6 ระยะเวลา 25 นาที
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
   • ผู้ที่มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70
   • ประเภทเงินได้พึงประเมินที่ต้องหัก
   • อัตราภาษีเงินได้
   • ความรับผิดของผู้จ่ายเงินได้
   • วิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บทที่ 7 ระยะเวลา 14 นาที
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายกับการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
   • ผู้ที่มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
   • เงินค่าสินค้าหรือบริการที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
   • แบบแสดงรายการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
   • บทกำหนดโทษกรณีไม่นำส่ง

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:30 0:0 6:30

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba