การจัดทำบัญชีภาษีอากรอย่างมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร : 21/92104/06

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 642 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 642 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


e-Learning การจัดทำบัญชีภาษีอากรอย่างมืออาชีพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 4 ชม. อื่นๆ 4.30 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 4 ชม. อื่นๆ 4.30 ชม.


เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหาทั้งหมด 10 บทเรียน
• ความยาว 8 ชั่วโมง 20 นาที

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน
• ข้อสอบมีทั้งหมด 35 ข้อ
• ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% (21 ข้อขึ้นไป) ถือว่าผ่าน
• สามารถมีสิทธิสอบ 2 ครั้ง(กรณีไม่ผ่านในครั้งแรก)
• เรียนจบสามารถรับหนังสือรับรองได้ทันที

หมายเหตุ
• สามารถเรียนได้ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet
• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด
• นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชี ,ผู้สอบบัญชี
• ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี

วิทยากรโดย อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

หัวข้อสัมมนา

บทที่ 1 สิ่งที่นักบัญชีควรทราบและต้องระมัดระวัง
          - การจัดทำบัญชีตามกฎหมายบัญชีและประมวลรัษฎากร
          - ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
          - การใช้เกณฑ์สิทธิและเกณฑ์เงินสดในการคำนวณกำไรสุทธิ
          - รอบระยะเวลาบัญชีในการคำนวณกำไรสุทธิ
          - ภาษีอากรที่มีผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิ

บทที่ 2 หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ต้องระมัดระวังในการคำนวณกำไรสุทธิ
       2.1 รายได้และการรับรู้รายได้
          - รายได้ที่ต้องเสียภาษีและรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
          - รายได้ที่ทางบัญชีไม่ถือเป็นรายได้แต่ทางภาษีถือเป็นรายได้
          - รายได้ที่ทางภาษีไม่ถือเป็นรายได้แต่ทางบัญชีถือเป็นรายได้
          - รายได้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
      2.2 รายจ่าย
          - รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือก่อให้เกิดรายได้
          - รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร
          - ผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 ปี
          - ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินยืมกรรมการ เงินยืมพนักงานและเงินยืมบริษัทในเครือ
          - รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
          - รายจ่ายส่วนตัวให้โดยเสน่หา
          - รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ

บทที่ 3 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
          - สินทรัพย์และประเภทของสินทรัพย์
          - ความหมายและการรับรู้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
          - การวัดมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
          - รายจ่ายภายหลังการได้มาซึ่งสินทรัพย์
          - การเลิกใช้และการจำหน่ายสินทรัพย์
          - การหักค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
          - ปัญหาการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
         - รายจ่ายที่มีลักษณะลงทุน
         - ทรัพย์สินสูญหายใช้การไม่ได้จะต้องปฏิบัติอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ

บทที่ 4 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
         - ความหมายและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
         - ราคาทุนและมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
         - การตีราคาสินค้าคงเหลือและปัญหาในการตีราคา
         - ต้นทุนของสินค้าคงเหลือและการคำนวณต้นทุน
         - การบันทึกสินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่าย
         - กรณีสินค้าขาดหรือเกินจากสต็อกจะปฏิบัติอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
         - หลักเกณฑ์การทำลายสินค้าและวัตถุดิบตามประมวลรัษฎากร

บทที่ 5 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
         - ความหมายและความสำคัญของหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
         - ประเภทของลูกหนี้ที่จะตัดจำหน่ายหนี้สงสัยจะสูญ
         - วิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ
         - การตัดจำหน่ายหนี้สูญและการบันทึกบัญชี
         - ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินความต้องการ
         - หนี้สูญได้รับคืนและปัญหาการบันทึกบัญชี
         - การจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้

บทที่ 6 การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด 51)

บทที่ 7 การปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ)

บทที่ 8 การกรอกแบบ ภ.ง.ด 50

บทที่ 9 ข้อควรระวังมัดระวังในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

บทที่ 10 คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
4:0 3:30 4:0 3:30

วิทยากร

อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba