การแก้ไขกฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดใหม่ บังคับใช้ 7 กุมภาพันธ์ 2566 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/3537Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,996 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,531 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด แก้ไขเพิ่มเติม

บังคับใช้ 7 กุมภาพันธ์ 2566

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
 
วิทยากรโดย อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์และทีมงาน

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์ใหม่ในการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัท จำกัด
2. สถานที่จดทะเบียน จะต้องดำเนินการจดทะเบียนที่ไหน? อย่างไร?
3. การเริ่มนับระยะเวลาสำหรับการจดทะเบียนหรือประกาศโฆษณาสำหรับข้อความ
หรือข้อมูลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
4. การลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการคัดสำเนาหรือข้อความในเอกสาร
ซึ่งนายทะเบียนเก็บรักษาไว้พร้อมคำรับรองว่าถูกต้อง
5. จำนวนบุคคลจำนวนเท่าไหร่? ที่จะเริ่มก่อการและตั้งเป็นบริษัทจำกัดได้
6. การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการนำไปจดทะเบียนมีระยะเวลา
ในการดำเนินการเท่าไหร่ก่อนสิ้นผลบังคับใช้
7. สิ่งที่ต้องมีเพิ่มเติมในการทำความตกลงตั้งข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทจำกัด
8. ลักษณะของใบหุ้นของบริษัทจำกัด จะต้องมีการลงลายมือชื่อของกรรมการอย่างน้อย
กี่ลายชื่อ
9. อำนาจของกรรมการบริษัทจำกัดที่มีเพิ่มขึ้น มีอะไรบ้าง
10.การประชุมกรรมการบริษัทจำกัด มีหลักเกณฑ์ใหม่อย่างไร
• ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
• การนับองค์ประชุม
• สิทธิการออกเสียงในการประชุม
11.คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ของบริษัทจำกัดและระยะเวลาในการดำเนินการ
ก่อนวันนัดประชุม

• ไปรษณีย์ตอบรับ
• โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
• สื่ออิเล็กทรอนิส
12.องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ของบริษัทจำกัดจะต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
เข้าประชุม
เท่าไหร่และจำนวนหุ้นนับรวมเท่าไหร่เพื่อที่จะสามารถลงมติได้
13.หลักเกณ์ใหม่ในการจ่ายเงินปันผลที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
• ระยะเวลาในการคำนวณเงินปันผล
• การจ่ายเงินปันผลระหว่างปี
• กรณีขาดทุนจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่
14.เหตุเลิกบริษัทจำกัด จะต้องคำนึงถึงเกี่ยวกับอะไรบ้าง
• จำนวนผู้ถือหุ้น
• เหตุอื่นใด
15.Update! หลักเกณ์การควบรวมบริษัทจำกัดมีลักษณะอย่างไรบ้าง
และต้องปฏิบัติอย่างไร?

• มติพิเศษในการควบรวมบริษัทที่ต้องทราบ
• รูปแบบการควบรวม
• ระยะเวลาในการจดทะเบียน
• ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมคัดค้าน การควบรวมบริษัท
• การแต่งตั้งผู้ประเมินราคา
• หนังสือบอกกล่าวมติจะต้องแจ้งให้ใครทราบบ้าง
• กำหนดเวลาในการส่งคำคัดค้าน กรณีมีการคัดค้าน ต้องทำอย่างไร?
• การโฆษณามติทางหนังสือพิมพ์
16.กรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด
จะต้องดำเนินการอย่างไร?
17.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบหุ้น
18.การเปลี่ยนแปลงการประชุมด้วยเทคโนโลยี
19.บทกำหนดโทษ ความรับผิดทางกฎหมายมาตรการบังคับทางอาญา

 

 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba