แนวทางการตรวจสอบภายในที่ฝ่าย HR ควรรู้ (HR Audit)

รหัสหลักสูตร : 21/3105

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

 
แนวทางการตรวจสอบภายในฝ่าย HR ควรรู้ (HR Audit)
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

✦ ทำไมต้องมีการตรวจสอบ HR
✦ การตรวจสอบภายใน และ การตรวจสอบ ISO มีความแตกต่างกันอย่างไร
✦ ประเภทงานตรวจสอบที่ฝ่าย HR มักจะได้รับการตรวจสอบ
    - การตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติงาน
    - การตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน HR
      และกฎระเบียบภายในองค์กร
    - การตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - กรณีศึกษาที่ตรวจพบในปัจุบัน
✦ ทำความรู้จักและเข้าใจกระบวนการตรวจสอบที่ HR จะได้พบ
✦ กรณีศึกษาที่ตรวจพบในปัจุบัน

บรรยายโดย อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความรู้จักฝ่ายตรวจสอบ
   • ทำไมต้องมีการตรวจสอบ HR
   • ประเภทของการตรวจสอบภายในที่ฝ่ายตรวจสอบปฏิบัติงาน
   • การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบ ISO มีความแตกต่างกันอย่างไร
   • ประโยชน์ของการตรวจสอบ HR ที่จะเกิดขึ้นต่อองค์กร
   • การตรวจสอบภายในเกิดขึ้นเมื่อไหร่
   • มูลค่าเพิ่มหรือ value added ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบ HR จะเกิดขึ้นได้อย่างไร

2. ประเภทงานตรวจสอบที่ฝ่าย HR มักจะได้รับการตรวจสอบ และกรณีศึกษาที่ตรวจพบ
    ในปัจุบัน
   • การตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติงาน
      - การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กลยุทธ์ งบประมาณ ค่านิยมขององค์กร
      - การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดแบ่งงานหน้าที่ ความรับผิดชอบ
      - การสรรหาและการคัดเลือก
      - การอบรม และพัฒนาบุคลากร
      - สถานที่อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในการปฏิบัติงาน
   • การตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     กับการบริหารงาน HR และกฎระเบียบภายในองค์กร
      - นโยบายและระบบการจ้างพนักงาน           
      - การบริหารค่าจ้างเงินเดือน
      - การยื่นภาษี
      - ระบบสวัสดิการ ประกันสังคม   
      - ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
      - กระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
      - ระบบการให้รางวัลผลตอบแทน สิทธิประโยชน์พนักงานโดยทั่วไป
   • การตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
      - กระบบการเก็บข้อมูล และการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลของพนักงาน
   • กรณีศึกษาที่ตรวจพบในปัจุบัน
      - การรับสมัครงานโดยไม่ตรวจสอบประวัติและเอกสาร
      - การปลอมแปลงเอกสารสมัครงาน
      - การยักยอกเงินเดือน
      - การยื่นภาษีผิด
      - การยักยอกเงินประกันสังคม
      - การนำส่งเงินเดือนผิด
      - การทุจริตอ้างเงินไปบริจาค
      - กรณีอื่นๆ

3. ทำความรู้จักและเข้าใจกระบวนการตรวจสอบที่ HR จะได้พบ
   • การสอบถามข้อมูลด้านต่างๆ
   • การตรวจสอบเอกสารด้านต่างๆ
   • การสำรวจสภาพจริงของการปฏิบัติงาน
   • การทดสอบรายการของการปฏิบัติงานต่างๆ
   • การยืนยันประเด็นผลการตรวจสอบในเบื้องต้น
   • การเข้าร่วมประชุมเปิดและประชุมปิดสรุปผลการตรวจสอบ
   • การตอบสนองต่อผลการตรวจสอบในรายงานการตรวจสอบ
   • การระบุระยะเวลาของการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
   • เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
   • การติดตามผลของการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

4. สิ่งที่ HR ต้องเตรียมตัวเมื่อได้รับแจ้ง
   • การสื่อความและแจ้งให้ทราบภายในฝ่าย HR
   • การเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ
   • การอำนวยความสะดวกต่อการตรวจสอบที่จะเกิดขึ้น
   • การให้ความร่วมมือและการปฏิบัติตัวเพื่อ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

5.การประเมินผลความพึงพอใจและคำแนะนำต่อการปฏิบัติงาน ตรวจสอบที่เกิดขึ้น

6.สิ่งที่ HR จะต้องปฏิบัติกรณีผลการตรวจสอบที่เกิดขึ้น มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นในองค์กร

7.กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ HR มักถูกตรวจสอบ
   • การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
   • การปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคม
   • การปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
   • การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   • การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์กร

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba