หัวหน้างาน กับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ HR for Non-HR (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/7118Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,103 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,638 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


หัวหน้างาน กับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ HR for Non-HR
(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

     หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

บรรดาหัวหน้างานในสายงานต่างๆ ย่อมตระหนักและเข้าใจเป็นอย่างดี กับปัญหาเหล่านี้
- คำถาม “การบริหารคนกับการบริหารงาน” อะไร? ยากกว่ากัน
- จะทำอย่างไร? ให้การบริหารคนและงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- “ได้คนทำงาน ไม่ตรงกับงาน ไม่ตรงกับใจ” เพราะเหตุใด? ในฐานะหัวหน้างาน จะต้องทำอย่างไร ?
- ไม่เข้าใจ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ Competency ทำให้ไม่สามารถ “ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน” และ “การพัฒนาคน” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างผลงาน สร้างคน...ตั้งแต่ “จุดเริ่มต้น” ของคนทำงาน และ “ต่อยอด” ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานในสายงาน
- การดำเนินการลงโทษทางวินัย ต้องดำเนินการอย่างไร?


วิทยากรโดย อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

หัวข้อสัมมนา

1. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคล
     - บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
     - เหตุใด? หัวหน้างานจึงต้องเป็นนักบริหารงานบุคคล
     - HRM Functions ที่หัวหน้างานต้องรู้

2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
     - แหล่งงาน...ในการหาผู้สมัครงาน
     - ปัญหาที่เกิดขึ้นในการสรรหาพนักงาน
     - ข้อแตกต่างระหว่างการหา “คนนอก” กับ โปรโมท “คนใน”
     - การใช้แบบทดสอบ

3. เทคนิคการสัมภาษณ์สำหรับหัวหน้างานในการสรรหาคน
     - เหตุใดหัวหน้างานจึงต้องสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน
     - หัวหน้างานควรมีวิธีการสัมภาษณ์อย่างไร?
     - หลักการสำคัญในการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน
     - คำถาม? ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ควรมีลักษณะอย่างไร?

4. หัวหน้างานกับการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
     - องค์กรต้องการคนแบบไหน?
     - รูปแบบและวิธีการในการพัฒนาพนักงาน

5. เทคนิคการใช้ Competency ในการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา
     - Competency ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
     - การพัฒนาบุคลากรตาม Competency
     - การประเมินผลการปฏิบัติด้วย Competency

6. หัวหน้างานกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
     - กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
     - หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
     - การแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Feedback)

7. หลักการบริหารค่าตอบแทนที่หัวหน้างานควรทราบ
     - ข้อคิดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนและปรับเงินเดือน
     - หลักการบริหารค่าตอบแทนที่มีประสิทธิภาพ
     - หลักการขึ้นเงินเดือนพนักงาน

8. หัวหน้างานกับการดำเนินการทางวินัย
     - ประเภทของพนักงานที่มีปัญหาในการดำเนินการทางวินัย
     - วินัยและมาตรการทางวินัยที่หัวหน้างานต้องรู้
     - ขั้นตอนการบันทึกโทษทางวินัย
     - มาตรการสุดท้ายของการลงโทษทางวินัย

9. ตัวอย่าง : แบบฟอร์มต่างๆ ของ HR for Non HR

10. ถาม-ตอบปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba