ความแตกต่างระหว่างภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร VS มาตรฐาน TFRS for NPAEs ตามหลักเกณฑ์ใหม่ และแนวปฏิบัติที่สำคัญ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)***เลื่อน...โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/1925Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,280 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรความแตกต่างระหว่างภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร VS มาตรฐาน TFRS for NPAEs ตามหลักเกณฑ์ใหม่ และแนวปฏิบัติที่สำคัญ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline                        CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
 

 

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

1. มาตรฐาน TFRS for NPAEs ที่แตกต่างไปจากภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรจะต้องปฏิบัติอย่างไร

2. การปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากรเมื่อสิ้นรอบบัญชี

3. ความแตกต่างภาษีอากร VS มาตรฐาน TFRS for NPAEs ตามหลักเกณฑ์ใหม่ และแนวปฏิบัติที่สำคัญ

-  การนำเสนองบการเงิน

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

- ลูกหนี้และการตัดจำหน่ายหนี้สูญ

- สินค้าคงเหลือ

- เงินลงทุน

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

- ต้นทุนการกู้ยืม

- สัญญาเช่า

- ภาษีเงินได้

- ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

- เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

- รายได้

- การับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

- สัญญาก่อสร้าง

- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

- เกษตรกรรม

- เรื่องอื่นๆ เช่น เงินอุดหนุนจากรัฐบาล การรวมธุรกิจ ฯลฯ

4. ถาม-ตอบปัญหา

 

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 3 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม


** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) **

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba