ความแตกต่างระหว่างภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร VS มาตรฐาน TFRS for NPAEs ตามหลักเกณฑ์ใหม่ และแนวปฏิบัติที่สำคัญ (หลักสูตรใหม่ปี 2566)***เลื่อน...โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/1925

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ความแตกต่างระหว่างภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร VS
มาตรฐาน TFRS for NPAEs ตามหลักเกณฑ์ใหม่ และแนวปฏิบัติที่สำคัญ

 

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

1. มาตรฐาน TFRS for NPAEs ที่แตกต่างไปจากภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรจะต้องปฏิบัติอย่างไร

2. การปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากรเมื่อสิ้นรอบบัญชี

3. ความแตกต่างภาษีอากร VS มาตรฐาน TFRS for NPAEs ตามหลักเกณฑ์ใหม่ และแนวปฏิบัติที่สำคัญ

-  การนำเสนองบการเงิน

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

- ลูกหนี้และการตัดจำหน่ายหนี้สูญ

- สินค้าคงเหลือ

- เงินลงทุน

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

- ต้นทุนการกู้ยืม

- สัญญาเช่า

- ภาษีเงินได้

- ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

- เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

- รายได้

- การับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

- สัญญาก่อสร้าง

- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

- เกษตรกรรม

- เรื่องอื่นๆ เช่น เงินอุดหนุนจากรัฐบาล การรวมธุรกิจ ฯลฯ

4. ถาม-ตอบปัญหา


  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba