เจาะลึก 169 ประเด็นปัญหาภาษีแบบครบวงจร ที่ผู้ทำบัญชีและนักบัญชีไม่ควรพลาด

รหัสหลักสูตร : 21/1829

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะลึก 169 ประเด็นปัญหาภาษีแบบครบวงจรที่ผู้ทำบัญชี

และนักบัญชีไม่ควรพลาด

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPA  นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

• Update กฎหมายใหม่ และประเด็นทางภาษีปี 2566 มีอะไรบ้างที่แก้ไข,เปลี่ยนแปลง
• ให้สวัสดิการพนักงานอย่างไร ไม่เป็นเงินได้กับพนักงาน และบริษัทลงรายจ่ายได้อย่างแน่นอน
• สารพันปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและพบมากที่สุด พร้อมวิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกจุด
 - คำรับรอง, การหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีและการส่งเสริมการขาย, ค่าเช่าและปัญหารายจ่าย
  อันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว
• เคลียร์ปัญหาเอกสารในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม


วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร


หัวข้อสัมมนา

1. 10 ประเด็น Update กฎหมายใหม่ที่นักบัญชีต้องทราบ

2. 10 ปัญหารายได้ที่มักถูกสรรพากรประเมิน

3. รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หาหรือการกุศล
• รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะลงค่าใช้จ่ายได้ 200% ทุกกรณีหรือไม่
• รายจ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 200% กับประเด็นโต้แย้งของสรรพากรพื้นที่
• บริษัทจ่ายเงินค่าจัดทําของรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่พนักงานดีเด่น
• รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายอย่างไรจึงจะไม่เป็นการให้โดยเสน่หา
• รายจ่ายค่าซื้อของขวัญในโอกาสต่างๆ เช่น งานบวช งานเลี้ยง งานทอดกฐิน งานศพ พวงหรีด
เงินช่วยเหลือพนักงาน
• รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว
• บริจาคอย่างไรให้ได้ประโยชน์และถูกต้องทางภาษี
• ปัญหารายจ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา
• รายจ่ายส่วนตัวทําอย่างไรจะลงค่าใช้จ่ายได้
• ช่วยซื้อบัตรชมกีฬา ของขวัญอวยพรวันเกิดบุคคลสําคัญ
• ค่าซื้อบัตรการกุศลต่างๆ เช่น บัตรแสดงดนตรี ละคร
• ค่าเดินทางของกรรมการไปต่างประเทศ
• บริษัทสมัครเป็นสมาชิก Sport Club เพื่อกรรมการ ผู้บริหารงานเข้าไปใช้บริการ
• บริษัทให้หุ้นกับพนักงานเป็นรายบุคคล

4. ค่ารับรองจะลงเป็นรายจ่ายได้ต้องมีเงื่อนไขอย่างไร
• ใบเสร็จร้านอาหาร ระบุชื่อว่า สด หรือไม่ระบุชื่อผู้รับบริการ หรือ ระบุชื่อกรรมการ
• ยอดรายได้ที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณค่ารับรองคิดอย่างไร
• ค่ารับรองเกิน 2,000 บาทนํามาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่อย่างไร
• ค่ารับรองจะลงรายจ่ายอย่างไรไม่ถูกบวกกลับ

5. สวัสดิการพนักงานให้อย่างไรไม่เป็นเงินได้พนักงาน และบริษัทลงรายจ่ายได้
• ค่าพาหนะ
• ค่าเบี้ยเลี้ยง
• ค่าเช่าบ้าน
• ค่าเครื่องแบบ
• ค่าเบี้ยประกัน
• ค่าเครื่องแบบพนักงาน
• การจัดสัมมนาต่างจังหวัด
• การให้พนักงานกู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย
• ให้พนักงานทานอาหารฟรี

6. ปัญหาเกี่ยวกับรายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
• บิลเงินสดที่ไม่มีชื่อที่อยู่ผู้ออก แต่มีนามบัตรของร้านลงรายจ่ายได้หรือไม่
• ค่ารับรองที่ไม่สามารถแจงรายละเอียดได้แต่มีการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• ใบรับเงินที่มีข้อความไม่ครบถ้วน

7. การหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบกระดาษ VS e-Withholding Tax มีความแตกต่างอย่างไร
• สิทธิประโยชน์ทางภาษี การลงรายจ่าย 2 เท่า
• หลักเกณฑ์วิธีการตามกฎหมาย
• อัตราภาษีที่ต้องหักและข้อยกเว้น

8. ปัญหาเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่แบบกระดาษ VS e-Withholding Tax
• บริษัทหัก หรือถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้ง 2 ระบบต้องปฏิบัติอย่างไร
• หักภาษีไว้ผิดอัตรา จากการแก้ไขกฎหมาย ผู้ออกและผู้รับมีความรับผิดหรือไม่
• ซื้อขายกับรับจ้างทําของ
• ขายพร้อมติดตั้ง
• บิลค่าอะไหล่กับค่าบริการเป็นคนละบริษัท
• ซื้อสินค้าแถมบริการ
• ซื้อเครื่องจักรพร้อมเทคนิคพิเศษ (Know How) ในการผลิต
• การจ่ายค่าซ่อม แยก/รวมบิลค่าบริการกับค่าอะไหล่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
• การเปลี่ยนยางรถยนต์ เปลี่ยนแบตเตอรี่ เปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่องถือเป็นรับจ้างหรือซื้อขาย

9. ประเด็นปัญหาการหัก ณ ที่จ่ายจากการส่งเสริมการขาย
• การให้เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุนกับตัวแทน/ดีลเลอร์
• ให้คูปองเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป
• เงินช่วยเหลือในการทําตลาด, เงินชดเชยส่วนลดที่ให้กับลูกค้า
• ให้เงินหรือสิ่งของจากการขายสินค้าได้ตามเป้า

10. ปัญหาด้านการจ่ายค่าเช่า
• การจ่ายค่าบริการส่วนกลาง
• จ่ายค่าประกันภัยแทนเจ้าของอาคาร หักภาษีอย่างไร
• ค่าเช่าอาคาร Office เรียกเก็บบิลเดียวพร้อมค่านํ้า ค่าไฟฟ้า
• ค่าคลังสินค้า, เก็บสินค้า เป็นการจ่ายค่าเช่าหรือค่าบริการ
• ให้เช่ากับบริการพื้นที่ต่างกันอย่างไร และจะหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราเท่าไร
• การจ่ายค่าภาษีโรงเรือนแทนผู้ให้เช่าลงเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

11. ปัญหาภาษีจากการจ่ายค่าขนส่ง
• อย่างไรถือเป็นค่าขนส่ง
• ขนส่ง ต้องจดทะเบียนขนส่งหรือไม่
• ขายสินค้าพร้อมขนส่ง, เช่าพร้อมขนส่ง
• ขนส่ง, รับจ้าง, เช่า สรรพากรใช้หลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไร

12. ปัญหาการจ่ายค่าสินค้าพร้อมติดตั้ง
• ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง แยกใบเสร็จรับเงิน
• การเปลี่ยนยางรถยนต์ แบตเตอรี่ โดยไม่คิดค่าแรง
• ขายสินค้าพร้อมบริการ
• ขายเครื่องจักรพร้อมติดตั้ง

13. Tax Point กับหน้าที่ในการเสียภาษี
• การขายสินค้าและการให้บริการ Tax Point เกิดเมื่อใด
• ผลเสียหายจากการไม่ออกใบกํากับภาษีตาม Tax Point
• Tax Point ของการขายไฟฟ้า นํ้าประปา
• การรับชําระราคาด้วยเช็ค ถ้าเช็คเด้ง Tax Point เกิดหรือไม่
• การส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้ กรณีลูกค้าซื้อสินค้าดังกล่าว

14. 20 ประเด็น ปัญหาใบกํากับภาษี ใบรับทั้งแบบกระดาษและแบบอิเล็กทรอนิกส์
• ผลเสียหายจากการส่งมอบสินค้าแล้วแต่ไม่ออกใบกํากับภาษี
• การได้รับใบกํากับภาษีข้ามเดือน จะนํามาขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
• ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากรที่คํานวณ VAT ผิดพลาดใช้ได้หรือไม่
• การออกใบกํากับภาษีก่อนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT
• การเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายต้องออกใบกํากับภาษีหรือไม่
• ใบกํากับภาษีออกและส่งมอบให้ผู้ซื้อแล้ว จะยกเลิกได้หรือไม่
• การได้รับชําระราคาด้วยเช็ค ถ้าเช็คลงวันที่ย้อนหลัง, เช็คลงวันที่ล่วงหน้าจะออกใบกํากับภาษี
อย่างไร
• ใบกํากับภาษีที่ระบุที่อยู่ของที่ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า เช่น เช่าแผ่นป้ายโฆษณา
• การเปลี่ยนแปลงชื่อ, ที่อยู่, TAX ID ของผู้ซื้อ ผู้ขายจะออกใบกํากับภาษีอย่างไร
• การนําสินค้าไปใช้ในกิจการ ต้องเสีย VAT และออกใบกํากับภาษีหรือไม่
• การออกใบกํากับภาษีร่วมกับเอกสารการค้าอื่นๆ มีเงื่อนไขอย่างไร
• การออกใบกํากับภาษีกรณีมีการซื้อสินค้าหลายรายการ
• ใบกํากับภาษีที่เป็น “สําเนา” ใช้ได้หรือไม่
• ใบกํากับภาษีผิด, หาย, ชํารุด จะแก้ไขอย่างไร
• รายการใดในใบกํากับภาษีที่สามารถแก้ไขได้
• การออกใบกํากับภาษีกรณีมีการลดราคา แถมสินค้า
• ใบกํากับภาษีที่สามารถขอคืนภาษีซื้อได้
• ใบกํากับภาษีของค่านํ้ามันมีเงื่อนไขพิเศษอย่างไร

15. 20 ประเด็น การออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ จะออกได้เมื่อใด
• เงินประกัน เงินจอง เงินมัดจํา เงินจ่ายล่วงหน้า
• การให้ส่วนลดหลังการขายต้องออกใบลดหนี้หรือไม่
• กรณีมีการบอกเลิกสัญญา มีการคืนสินค้าเนื่องจากบริการบกพร่อง ไม่มีการให้บริการ
จ่ายเงินชดเชยค่าความเสียหาย
• มูลค่าสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้นจะต้องทําอย่างไร เมื่อออกใบกํากับภาษีไปแล้ว
• กรณีมีการคืนสินค้าที่แถม ต้องออกใบลดหนี้หรือไม่
• การออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ทางการค้าทําได้หรือไม่ อย่างไร

16. เหตุและระยะเวลาในการออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

17. รายการในใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ ที่จะออกใบเพิ่มหนี้
ใบลดหนี้
• มูลค่าเฉพาะรายการหรือมูลค่ารวมทั้งหมดที่จะออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
• กรณีออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ชุดเดียวกันจากใบกํากับภาษีหลายชุดได้หรือไม่
• รายการที่ต้องแสดงในใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ จะต้องระบุทุกรายการตามใบกํากับภาษีเดิมหรือไม่
• การออกใบลดหนี้ในอัตรา 10% ทําได้หรือไม่ และต้องยื่นรายการต่อสรรพากรอย่างไร

18. กรณีออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ไปแล้ว แต่มีเหตุอื่นที่ต้องออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้อีก
จะอ้างอิงใบกํากับภาษีฉบับเดิมหรืออ้างถึงใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ที่ออกไป

19. ปัญหาภาษีซื้อต้องห้าม
• ใบกํากับภาษีที่ออกโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิออก
• การวางแผนภาษีจากการได้รับใบกํากับภาษีล่าช้า
• ไม่มีใบกํากับภาษี
• ใบกํากับภาษีไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์
• ภาษีซื้อต้องห้ามที่ต้องบวกกลับในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
• ภาษีซื้อต้องห้ามจากใบกํากับภาษีอย่างย่อ
• ค่ารับรองกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลงบัญชีอย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• ภาษีซื้อที่เกิดจากค่ารับรองถือเป็นค่าใช้จ่ายได้อย่างไร

20. 12 ประเด็น ภาษีซื้อ การเฉลี่ยภาษีซื้อ-ภาษีขาย การขอคืนและเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม

21. 10 ประเด็น รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
• กรณีการจัดทํารายงานสินค้าและวัตถุดิบ (เก็บสินค้าไว้ที่อื่น)
• การลงรายงานภาษีซื้อ
• สินค้ามีประกัน สินค้าที่จะนําไปส่งเสริมการขายต้องทํารายงานหรือไม่
• การจัดทํารายงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ต้องมีเงื่อนไขอย่างไร

22. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีซื้อต้องห้ามสามารถลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
• ใบกํากับภาษีที่ลงข้อความไม่ถูกต้อง จะลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
• ภาษีซื้อเกิน 6 เดือน นํามาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
• เงินช่วยเหลือที่ให้กับบริษัทในเครือกับประเด็นปัญหารายจ่าย
• กรณีไม่มีใบกํากับภาษีหรือไม่แสดงยอดภาษีมูลค่าเพิ่มจะนําภาษีซื้อมาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
• การเฉลี่ยค่าใช้จ่าย (Costing Sharing) ระหว่างบริษัทในเครือลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

23. 10 ประเด็น การวางแผนภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้ามาส่งเสริมการขาย
(Sale Promotion) แจก แถม แลกซื้อ ฯฃลฯ ทำอย่างไรขอคืนได้

24. 10 ประเด็น การวางแผนภาษีซื้อจากการซื้อขายสินค้าโดยใช้ Tax Point
ให้เกิดประโยชน์

  

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba