การสอบทานรายการทางบัญชีและความผิดปกติในงบการเงินของฝ่ายบัญชี (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2198Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,280 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การสอบทานรายการทางบัญชีและความผิดปกติในงบการเงินของฝ่ายบัญชี (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• เทคนิคการสอบทานกระบวนการทางบัญชี การออกแบบวงจรการค้า การสอบทานการแสดงรายการบัญชี
• เทคนิคการสอบทานการกระทบยอดรายการให้ถูกต้องในการจัดทำงบการเงิน
• ประเด็นปัญหาและความท้าทายในการจัดทำงบการเงินที่เกิดขึ้นจริง

วิทยากรโดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของการจัดทำงบการเงิน ที่นักบัญชีควรปฏิบัติให้ถูกต้อง

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำคัญในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

3. หลักการกำหนดนโยบายทางการบัญชีที่สำคัญให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ

4. การตรวจดูเอกสาร การพิจารณา และการวิเคราะห์รายการค้า และการรับรู้รายการ

5. การสอบทานกระบวนการทางบัญชีตั้งแต่การออกแบบ วงจรการค้า และปรับปรุงผังบัญชีให้สอดคล้องกับธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

6. การจำแนกรายการบัญชี การจัดหมวดให้สอดคล้องกับธุรกิจ การสอบทานการแสดงรายการทางบัญชีและเปิดเผยข้อมูล

7. การตรวจทานบันทึกรายการบัญชีที่สำคัญให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและพิจารณาความผิดปกติของรายการบัญชี

8. การตรวจทานการกระทบยอดรายการบัญชี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำงบการเงิน
- สอบทานนโยบายการบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- สอบทานความผิดปกติของรายการที่ส่งผลกระทบกับงบการเงิน
- การกระทบรายการยอดคงเหลือต่าง ๆเพื่อความถูกต้องและขจัดความบกพร่องและผิดปกติ
- การทบทวนดุลยพินิจในการตั้งประมาณการทางบัญชี
- ความมีสาระสำคัญและยอดคงเหลือทางบัญชี

9. จับจุดที่ผิดปกติ ในงบการเงินพร้อมตัวอย่างจากสถานการณ์จริง ดังต่อไปนี้
- สินค้าคงเหลือมีจำนวนสูง
- ลูกหนี้การค้าที่ค้างนานเกินปกติ
- การตีราคามูลค่าทางบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
- ส่วนประกอบต้นทุนขาย
- ขาดทุนสุทธิต่อเนื่อง แต่มีการขยายงาน
- เงินให้กู้ยืม คิดดอกเบี้ยหรือไม่คิดดอกเบี้ย
- สวัสดิการที่สมควร

10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba