Workshop นักบัญชีกับการจัดทำเอกสาร การจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้อง Transfer pricing

รหัสหลักสูตร : 21/2105

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,564 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,313 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Workshop นักบัญชีกับการจัดทำเอกสาร
การจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้อง Transfer pricing


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.


• UPDATE แนววินิจฉัยและกฎหมายใหม่ใช้บังคับปี 2566
- บริษัทที่มีความสัมพันธ์กันและธุรกรรมที่ถูกควบคุมมีลักษณะอย่างไร
- ผลตอบแทนที่เหมาะสมที่จะนำมาเทียบเคียงพิจารณาอย่างไร
- ค่าบริการที่เหมาะสม - วิธีการที่สรรพากรยอมรับ
- เงื่อนไขการปรับปรุงรายได้ - รายจ่ายของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

 

วิทยากรโดย อ.ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

หัวข้อสัมมนา

1. มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Transfer pricing ที่นักบัญชีต้องทราบ
1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างนิติบุคคลกับมาตรฐานการบัญชี
- ฉบับที่ 24 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ฉบับที่ 27 งบการเงินเฉพาะกิจการ
- มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินรวม
- มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม
1.2 Transfer pricing ความเกี่ยวข้องกับกิจการและเอกสารงานบัญชี
1.3 ตัวอย่างภาพรวมทั้งกลุ่มบริษัท บริษัทที่เข้าข่ายตามกฎหมาย Transfer pricing ตามคำนิยามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24

2. เอกสารอะไรบ้างที่ใช้ประกอบรายการ Transfer pricing ตามมาตรฐานการบัญชี

3. Transfer pricing ตามหลักการทางภาษี
3.1 นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันมีลักษณะอย่างไร บุคคลธรรมดาถือหุ้นเกิน 50%เข้าข่ายหรือไม่
3.2 ธุรกรรมใดที่ถือเป็นรายการ Transfer pricing ตามหลักภาษี
3.3 รายการกู้ยืมเงินและดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างกลุ่มบริษัทในเครือถือเป็น Transfer pricing หรือไม่
3.4 การกำหนดราคาโอนจากรายการ Transfer pricing มีกี่แบบ
3.5 ขั้นตอนการกำหนดราคาโอน
3.6 การกำหนดราคาโอน Transfer pricing มีผลต่อการเสียภาษีอย่างไร
3.7 เมื่อถูกตรวจสอบรายการ Transfer pricing นักบัญชีต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง
3.8 ข้อควรระวังในการเตรียมตัวเพื่อเจรจารายการ Transfer pricing กับเจ้าหน้าที่
3.9 เอกสารเกี่ยวกับราคาโอนทางภาษีที่ต้องจัดทำยื่นต่อกรมสรรพากร ส่วนใดที่บริษัทแม่ทำ ส่วนใดที่บริษัทลูกมีหน้าที่ยื่น

4. กรณีศึกษาแนววินิจฉัยและปัญหาในทางปฎิบัติที่น่าสนใจ

5. Workshop จากหลักการทั้งหมด ลองทำบริษัทจําลอง
- การพิจารณาภาพรวมว่าเข้าข่ายหรือไม่
- การพิจารณาว่าควรกำหนดนโยบายราคาโอนอย่างไรดี – ฝึกทำ disclosure form, CbCr , Master file , Local file บางส่วนและข้อมูลที่ต้องแนบ ภ.ง.ด.50
- การพิจารณารายการระหว่างกัน
- การเปรียบเทียบรายการ 1 ขั้นตอนเพื่อกำหนดราคา
- การหาข้อมูลราคาเปรียบเทียบและ Apple to Apple
- การเปิดเผยนโยบายการกำหนดราคาโอนระหว่างกัน

6. โทษ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม จากการไม่ทำเอกสารประกอบรายการ Transfer pricing

7. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba