ปัญหาจากการจัดทำบัญชีที่มาจากการเช่าซื้อ ผ่อนชำระ และลีสซิ่ง และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

รหัสหลักสูตร : 21/2268

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรปัญหาจากการจัดทำบัญชีที่มาจากการเช่าซื้อ ผ่อนชำระ และลีสซิ่ง และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• การบันทึกรายการของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่าย ความเหมือนและความแตกต่างที่ต้องระวัง
• กรณีขายเครื่องจักร แล้วเช่ากลับคืน (Sale and Leaseback)
• ตัวอย่างการบันทึกบัญชีการให้เช่า/เช่าเครื่องจักร (การรับเงินตามสัญญาเช่าในแต่ละงวด,การรับคืนเครื่องจักรเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า)

วิทยากรโดย อาจารย์สุวิมล เที่ยงแท้

หัวข้อสัมมนา


1. มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายการของสินทรัพย์ที่ได้มาจากการเช่าซื้อผ่อนชำระและลีสซิ่ง

2. สิ่งที่ต้องพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการเช่าซื้อผ่อนชำระ และลีสซิ่ง ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS16 เรื่องสัญญาเช่า
   - การจำแนกและข้อแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดำเนินงาน
   - การจัดประเภทสัญญาเช่า และการบันทึกบัญชีด้านผู้เช่า และ ผู้ให้เช่า
   - การแยกองค์ประกอบและการวัดค่าขององค์ประกอบการเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
   - การเช่าที่ดินและอาคาร จำเป็นต้องจำแนกประเภทสัญญาเช่าแต่ละส่วนจากกันหรือไม่
   - หลักเกณฑ์การคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่เช่าตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ TAS16 และมาตรฐานการบัญชีเรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน TAS 38

3. องค์ประกอบของมูลค่าเริ่มแรกการคำนวณต้นทุนทางตรง สินทรัพย์ และหนี้สินเมื่อเริ่มแรก

4. การรับรู้รายได้ทางการเงินของผู้เช่าและผู้ให้เช่า

5. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับค่าเช่าที่เกิดขึ้นทั้งด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า

6. หลักเกณฑ์และข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าสินทรัพย์นั้นด้อยค่า

7. ปัญหาที่กระทบต่อการเช่าซื้อ ผ่อนชำระ และลีสซิ่ง ทั้งด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า
   - ข้อปฏิบัติที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการขายสินทรัพย์ให้กับกิจการอื่นและต่อมาได้เช่าสินทรัพย์นั้นกลับคืนมา
   - การให้สิ่งจูงใจในการทำสัญญาเช่าใหม่ จะรับรู้รายการนั้นต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
   - การทำสัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาว ค่าเช่ารับล่วงหน้าหรือเงินกินเปล่า เพื่อให้มาซึ่งสิทธิการเช่า กิจการจะบันทึกรายการดังกล่าวอย่างไรตามมาตรฐานการบัญชี
   - เกิดการผิดนัดชำระค่าเช่ามีข้อปฏิบัติในการบันทึกบัญชีอย่างไร
   - สิ้นสุดสัญญาเช่า แล้วมีการเรียกเก็บค่าเสียหายจากทรัพย์สิน จะบันทึกรายการอย่างไร
   - ประเด็นที่ต้องพิจารณากรณีการเช่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สุวิมล เที่ยงแท้

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba