การวิเคราะห์งบการเงินแบบมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร : 21/2112

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงินแบบมืออาชีพ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง


• การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์และโครงสร้างเงินทุน
• การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร
• การวัดคุณภาพของกำไร (Quality of Earnings)

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

งบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน ,งบกระแสเงินสด
1. งบแสดงฐานะทางการเงิน
   - การวิเคราะห์ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ
   - การบริหารทรัพยากรของกิจการที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
   - ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ
   - การประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นได้ของกิจการ

2. งบกำไรขาดทุน
   - วิธีการรับรู้รายได้และความเสี่ยงด้านรายได้ของธุรกิจ
   - มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับการวัดมูลค่าของรายได้
   - ข้อสังเกตเกี่ยวกับรายการพิเศษ
   - การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายการบัญชีและเรื่องอื่น ๆ

3. งบกระแสเงินสด
  
- ความแตกต่างของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
กับกำไรสุทธิที่แสดงในงบกำไรขาดทุน
   - ข้อควรพิจารณาการบริหารเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
   - รายการที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด
   - การตรวจสอบประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกิจการผ่านกิจกรรมดำเนินงาน
   - กรณีกิจการนำเงินไปลงทุนหรือซื้อสินทรัพย์ถาวร
   - ข้อพิจารณาแผนการชำระหนี้ระยะสั้น, ระยะยาว
   - เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผล

4. การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์และโครงสร้างเงินทุน
   4.1 การวิเคราะห์แนวตั้ง (Common Size Statements)
   4.2 การวิเคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis)
   4.3 อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน
      - Current Ratio
      - Quick or Acid Test Ratio
      - Cash Ratio
   4.4 อัตราส่วนกิจกรรม (Activity Ratio)
   4.5 วงจรดำเนินงานและวงจรเงินสด
   4.6 อัตราส่วนโครงสร้างเงินทุน

5. การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร
   5.1 อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Return or Profit on Sales) Gross (Profit) Margin
      - Operation Margin
      - EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)
      - EBT (Earnings Before Tax)
      - EBITDA (Earnings Before Interest, Tax,Depreciation and Amortization)                        
   5.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม(Rate of return on Total Assets)
   5.3 อัตราผลตอบแทนต่อโครงสร้างเงินทุน (Return on Total Capital)
   5.4 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้น (Rate of Return on Shareholders’ Equity)

6. Work Shop วิเคราะห์งบการเงินจากงบการเงินจริง

7. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba