THE NEXT CFO เตรียมความพร้อมสู่การเป็น CFO (Accounting Skill & Financial Skill)

รหัสหลักสูตร : 21/2343

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 10,700 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 12,840 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรTHE NEXT CFO เตรียมความพร้อมสู่การเป็น CFO
(Accounting Skill & Financial Skill)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 12 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี บัญชี 12 ชั่วโมง

 

• เตรียมความพร้อมทักษะด้านระบบควบคุมภายใน (Internal Control System)
• เตรียมความพร้อมทักษะด้านการตัดสินใจลงทุนและจัดหาเงินทุน (Investment and
Financial Decision)
• เตรียมความพร้อมทักษะด้านการประสานงานและควบคุม (Coordination and Control)

บรรยายโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์ และดร.วรกร แช่มเมืองปัก

หัวข้อสัมมนา

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566
SECTION 1: CFO Focus on Accounting Skill
เตรียมความพร้อมทักษะด้านบัญชีและการเงิน CFO Focus on Accounting Expertise and
the Complexity of Reporting Standards
1. คุณสมบัติผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลทางการบัญชี
(สมุห์บัญชี) เกณฑ์ของก.ล.ต.
2. เตรียมความพร้อมงบการเงินเพื่อ Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3. เตรียมความพร้อมให้กับสมุห์บัญชีและ CFO
4. ทําความเข้าใจในประเด็น “รายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ”
เตรียมความพร้อมทักษะด้านการรายงานและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ
Financial Statement for Decision Making and Firm Valuation
1.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ Applying
Information Technology for Management and Decision Making
2. การประยุกต์ใช้ข้อมูลในงบการเงินเพื่อนําเสนอผู้บริหาร Accounting Information
Analysis Technique for Management
3. การนําข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการบริหาร Strategic Planning
4. การวิเคราะห์การบริหารและปัจจัยความเสี่ยง
5. รายงานผลประกอบการรายเดือนและรายไตรมาสเพื่อนําเสนอให้น่าสนใจและนําไปใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ Prepare monthly profit & loss reports
6. การรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A)
เตรียมความพร้อมทักษะด้านระบบควบคุมภายใน (Internal Control System)
1. ระบบการควบคุมภายในที่ดี (Check and Balance)
2. การมอบอํานาจเพื่อดําเนินการต่าง ๆ
3. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566
SECTION 2 : CFO Focus on Financial Skill
เตรียมความพร้อมทักษะด้านการพยากรณ์และวางแผน (Forecasting and Planning)
1. ขั้นตอนการวางแผนธุรกิจ
2. โครงสร้างและรูปแบบของการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)
3. การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ (Strategic Business Planning)
4. แผนการเงินแผนที่ทางธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ความสําเร็จ
5. ขั้นตอนและองค์ประกอบสําคัญในการทําแผนการเงิน
6. การประเมินความเหมาะสมของแผนธุรกิจผ่านแผนการเงิน
7. ประเภทและขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ (Budgeting)
8. ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPI) กับการดําเนินธุรกิจ
เตรียมความพร้อมทักษะด้านการตัดสินใจลงทุนและจัดหาเงินทุน (Investment and Financial
Decision)
1. การตัดสินใจจัดหาเงินทุนและการตัดสินใจใช้เงินลงทุน
1.1 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
1.2 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value)
1.3 อัตราผลตอบแทนลดค่า (Internal Rate of Return)
1.4 ดัชนีการทํากําไร (Profitability Index)
1.5 อัตราผลตอบแทนลดค่าปรับค่า (Modified IRR)
2. สูตรและตัวอย่างการคํานวณกระแสเงินสดโครงการ(Cash Flow Management)
เตรียมความพร้อมทักษะด้านการประสานงานและควบคุม (Coordination and Control)
1. Soft Skills ที่จําเป็นสําหรับ CFO
2. Communication skills เพื่อการประสานงานและควบคุม
เตรียมความพร้อมด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
1. ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk)
2. ความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic Risk)นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
12:0 0:0 12:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4 (เดิน 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba