การบัญชีสำหรับผู้บริหารเพื่อการวางแผนและควบคุม Accounting for Executive (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/2764

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การบัญชีสำหรับผู้บริหารเพื่อการวางแผนและควบคุม Accounting for Executive

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี รออนมัติ
ผู้สอบบัญชี รออนมัติ

 

วิทยากรโดย อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

หัวข้อสัมมนา

1. หลักการบัญชี และเอกสารทางบัญชีที่ผู้บริหารควรทราบ

2. ข้อมูลที่ผู้บริหารจะได้จากการอ่านงบการเงินของกิจการ จุดที่ต้องให้ความสนใจ
และระมัดระวังเป็นพิเศษ
- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบกำไรขาดทุน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
- งบกระแสเงินสด

3. การวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร
- การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร ROA ROE
- Profit Margin คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร
- การวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารทรัพยากร
- การวิเคราะห์สภาพเสี่ยงทางการเงิน และสภาพเสี่ยงในการดำเนินงาน

4. หลักการคำนวณที่ต้องทราบเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
- เทคนิคการคำนวณวงจรการดำเนินงานและวงจรกระแสเงินสด
- Gross Margin และ Contribution Margin แตกต่างกันอย่างไร
- การคำนวณระยะเวลาคืนทุนและการคำนวณค่าปัจจุบันสุทธิ (NRV)

5. ต้นทุนสำหรับผู้บริหาร
- การจำแนกต้นทุนตามความต้องการของผู้บริหาร
- ระบบบัญชีต้นทุนของธุรกิจอุตสาหกรรม ต้นทุนจริง ต้นทุนปกติ ต้นทุนมาตรฐาน
- ประโยชน์ของวิธีการต้นทุนรวมและวิธีการต้นทุนผันแปร
- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณ และกำไร
- ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้
- เทคนิคการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจปัญหาของธุรกิจ

6. รูปแบบของรายงานการเงินภายในองค์กรสำหรับผู้บริหาร

7. เทคนิคการวิเคราะห์โครงการลงทุนซื้อสินทรัพย์ใหม่

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4 (เดิน 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba