การวิเคราะห์คุณภาพกำไร เพื่อวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานและวางแผนกลยุทธ์เพื่อนำเสนอผู้บริหาร Earning Quality Measuremen

รหัสหลักสูตร : 21/2332

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,885 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,634 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 
การวิเคราะห์คุณภาพกำไร เพื่อวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน
และวางแผนกลยุทธ์เพื่อนำเสนอผู้บริหาร 
Earning Quality Measurement
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี
บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี
บัญชี 6 ชั่วโมง

• คุณภาพกำไรของธุรกิจที่ดีควรเป็นอย่างไร
• การวัดคุณภาพกำไรจากงบการเงินและการวิเคราะห์กำไรที่มีเสถียรภาพหรือความมั่นคงอย่างยั่งยืน 
• กำไรที่สะท้อนผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นตรงตามความเป็นจริง และสามารถใช้คาดคะเนกำไรในอนาคตได้ 

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา


1.คุณภาพกำไรของธุรกิจที่ดีควรเป็นอย่างไร
- การค้นหาสัญญาณเตือนภัยของข้อมูลทางการบัญชีในงบการเงิน
- ความสามารถในการทำกำไรในอนาคตของกิจการ

2. รายการกำไรที่เกิดจากหลักการบัญชีแบบระมัดระวัง (Conservative Accounting)

3. ภาพกำไรที่เกิดจากการดำเนินงานหลักตามปกติของกิจการอย่างต่อเนื่อง รายการบัญชีที่เข้าใจง่าย และเกิดขึ้นเป็นประจำ (Recurring Items)

4. การวัดคุณภาพกำไรจากงบกระแสเงินสด (Earning Quality Measurement from Cash Flow Analysis)
- ความพอเพียงของกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Cash Flow Adequacy) ดัชนีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Operating Cash Index)
- ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใชจ่ายตัดจำหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสด (Depreciation to Amortization Impact)
- อัตราการนำเงินไปลงทุนต่อ (Reinvestment Ratio)
- เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเมื่อเทียบกับแหล่งที่มาของกระแสเงินสด (Capital Investment per Dollar Cash)
- อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio)
- อัตราผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม  Cash Flow Return on Assets

5. การวัดคุณภาพกำไรจากงบการเงิน

6. การวิเคราะห์กำไรที่มีเสถียรภาพหรือความมั่นคงอย่างยั่งยืน (Sustainable) สูง ไม่ผันผวนขึ้นลงอย่างมากไปจากเส้นแนวโน้มกำไรในอดีต (Earnings Trend Line)
- กระแสเงินสดจากการดําเนินงานต่อกำไร
- กําไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม
- กระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม
- รายการคงค้างรวมต่อสินทรัพย์รวม

7. กำไรที่สะท้อนผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นตรงตามความเป็นจริง และสามารถใช้คาดคะเนกำไรในอนาคตได้ (Predictable Earnings)
- ปัจจัยที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน (Finance and Non-finance Factors)
- ปัจจัยผลการดำเนินงานขององค์กร (Firms Performance)

8. คุณภาพกำไรและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

9. ความสามารถพยากรณ์ของข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีตสำหรับการพยาการณ์กำไรในอนาคต

10.คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4 (เดิน 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba