การคำนวณกำไรสุทธิ และกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 อย่างไรจึงจะไม่ถูกประเมิน (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 23/4530Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,284 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการคำนวณกำไรสุทธิ และกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
อย่างไรจึงจะไม่ถูกประเมิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
CPD
ผู้ทำบัญชี

อื่นๆ 6 ชม.

ผู้สอบบัญชี

อื่นๆ 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อ.อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

หัวข้อสัมมนา

1.ปัญหาในการจัดทำงบการเงินตามเงื่อนไขของมาตรฐานการบัญชี และภาษีอากร
2.ปัญหาทางภาษีอากร ในการรับรู้รายได้ และ ค่าใช้จ่ายในงบการเงิน
3.ความแตกต่างทางบัญชีกับภาษีอากรที่ต้องระมัดระวัง
4.ปัญหาของรายได้หลัก กับ รายได้อื่นจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างในการกรอกแบบ
   ภ.ง.ด.50 พร้อมความผิดพลาดที่แสดงรายไม่ครบถ้วนมีอะไรบ้าง

5.รายได้ที่กิจการได้รับยกเว้นภาษีอากรจะต้องปรับปรุงแบบ ภ.ง.ด.50 อย่างไร
   และมีรายได้ใดบ้างที่ได้รับยกเว้นภาษีอากร

6.ปัญหาของค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิมีอะไรบ้าง และหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำคัญ
   ตามประมวลรัษฎากร

7.จะพิจารณาอย่างว่า รายจ่ายนั้นถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม และค่าใช้จ่ายต้องห้าม
   ที่ต้องพิจารณาอย่างไรในการบวกกลับ

8.รายจ่ายที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่ถือเป็นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากที่จ่ายจริง
   ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ และประเด็นในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50

9.สินทรัพย์ และ หนี้สินที่จะต้องระมัดระวังอะไรบ้าง เมื่อมีการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
10.ผลขาดทุนสะสมยกมามีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไรในทางภาษีอากร
11.แนวปฏิบัติในการปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) พร้อมกับการจัดทำรายงานการบวกกลับ
12.ข้อควรระมัดระวังในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
13.Workshop การกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 และการปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ)
14.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba