Update TFRS for PAEs ฉบับปรับปรุงใหม่ (ใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566) (หลักสูตรใหม่ปี 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/2175

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

Update TFRS for PAEs ฉบับปรับปรุงใหม่
(ใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• Update for PAEs ผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566
• พร้อม Update Agenda Decision ที่น่าสนใจ
• พร้อมตัวอย่างประกอบความเข้าใจ

วิทยากรโดย ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

หัวข้อสัมมนา

1.TAS 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(สิ่งตอบแทนที่ได้รับก่อนสินทรัพย์พร้อมใช้งานได้ตามความประสงค์)

2.TAS 41 เรื่อง เกษตรกรรม
(ภาษีในการวัดมูลค่ายุติธรรม)

3.TFRS 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
(การอ้างอิงกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน)

4.TFRS 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
(บริษัทย่อยซึ่งปรับใช้ TFRS เป็นครั้งแรก)

5.TAS 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
(ต้นทุนการปฏิบัติครบตามสัญญา)

6.TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
(การตัดรายการหนี้สินทางการเงิน)

7.Update Agenda Decision ที่น่าสนใจ

8. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba