เจาะปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมแนวทางปฏิบัติที่สรรพากรยอมรับ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/1378Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,638 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,173 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

เจาะปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมแนวทางปฏิบัติที่สรรพากรยอมรับ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี 6 ชม. (รออนุมัติ)
ผู้สอบบัญชี 6 ชม. (รออนุมัติ)
 

 

วิทยากรโดย  อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

หัวข้อสัมมนา

1. ประเด็นรายได้ที่นักบัญชีต้องระวัง พร้อมเจาะปัญหาที่น่าสนใจ
- รายได้จากกิจการ
- รายได้เนื่องจากกิจการ
- เกณฑ์ในการรับรู้รายได้
- รายได้ที่เกิดขึ้นก่อนตั้งกิจการ
- รายได้จากการขายทรัพย์สิน
- รายได้ของBOI กับNon BOI
- กรณีกิจการBOI ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่
- กรณีหลังสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับBOI และบริษัทได้มีการเสียภาษีหลายอัตราจะคำนวณภาษีอย่างไร
- รายได้จากการขายผลพลอยได้
- ค่าชดเชยในลักษณะบัตรภาษีจะรับรู้รายได้เมื่อไร
- ค่าภาษีที่ผู้อื่นออกแทนให้ถ้าผู้จ่ายเงินไม่ได้ออกหนังสือรับรองการหักภาษีณ ที่จ่ายให้ผู้รับเงินจะทราบได้อย่างไรว่ามีการออกภาษีแทนหรือไม่
- กรณีบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลแต่ผู้ถือหุ้นไม่มารับ
- เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้
- ค่าทดแทนจากการถูกเวนคืนดอกเบี้ยที่เกิดจากการชำระเงินล่าช้าของลูกค้า
- กรณีให้เช่าที่ดินและได้รับกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ผู้เช่าได้ก่อสร้าง
- เงินชดเชยความเสียหายที่ได้ไม่เกินกว่าความเสียหายที่ได้รับ
- เงินชดเชยความเสียหายที่ได้รับเกินกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
- เงินชดเชยที่จ่ายโดยบริษัทประกัน
- การได้ใช้ทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่มีค่าตอบแทน
- การรับรู้รายได้จากการขายซากทรัพย์สิน, ขายซากรถยนต์นั่ง
- กรณีสำนักงานใหญ่ส่งเงินให้สาขาต้องถือเป็นเงินได้หรือไม่
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นต้องรับรู้รายได้หรือไม่
- ส่งสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าทดลองใช้สรรพากรมีสิทธิประเมินรายได้ได้หรือไม่
- รายได้ที่เกิดขึ้นจากกิจการที่ทำในต่างประเทศต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในไทยหรือไม่
- มีเงินค่าขายสินค้า แต่ลงบัญชีเป็นเงินกู้ยืม
- รายได้จากการลงทุนในคริปโทฯ/ รายได้จากการรับชำระค่าสินค้าบริการจากทริปโท จะบันทึกรายได้อย่างไร
2. ปัญหาการรับรู้รายได้นิติบุคคลกับVAT
3. การรับรู้รายได้ตามสัญญาเช่า, การรับรู้รายได้จากสัญญาระยะยาว
4. การรับรู้รายได้รับล่วงหน้า, เงินจอง, เงินมัดจำ, เงินประกัน
5. รายได้ค้างรับ-รายจ่ายค้างจ่ายที่ตั้งไว้มีประเด็นที่อาจประเมินได้หรือไม่
- การรับรู้รายได้ตามหลักเกณฑ์สิทธิทางภาษีกับเกณฑ์คงค้างทางบัญชีเหมือนกันหรือไม่
6. เจาะประเด็นรายจ่ายที่สรรพากรมักประเมิน
- รายจ่ายในการก่อตั้งบริษัทซึ่งที่ประชุมตั้งบริษัทได้ให้สัตยาบันแล้วสามารถลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
- รายจ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน ลูกจ้าง
- รายจ่ายที่เกี่ยวกับกรรมการ
- จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้กรรมการ หรือบริษัทในเครือโดยอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารได้หรือไม่
- รายจ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซม อย่างไรเรียกว่า ซ่อมแซม
- การเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ถือเป็นการซ่อมแซมหรือไม่
- กรรมการผู้จัดการของบริษัท ได้จ่ายเงินไปแล้วโดยใช้บัตรเครดิตส่วนตัวต่อมานำเอาสลิปหรือหลักฐานแสดงการหักบัญชีของธนาคารซึ่งมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ร้านค้ามาเบิกคืนเงินจากบริษัทหลักฐานดังกล่าวกรมสรรพากรยอมรับหรือไม่
- ต้นทุนทางการเงินสรรพากรถือเป็นรายจ่ายหรือไม่
- ค่ารับรองที่ให้เกิน2,000 บาท จะลงค่าใช้จ่ายอย่างไร
- ใบรับชั่วคราวมีชื่อ ที่อยู่และลายเซ็นพนักงานของบริษัทเป็นผู้รับเงิน
และยังระบุว่าชำระโดยเช็คและมีการเรียกเก็บเงิน
7. รายจ่ายต้องห้ามที่ต้องบวกกลับ
- รายจ่ายอะไรบ้างที่สรรพากรมักให้บวกกลับทางภาษี
- จ่ายเงินแทนบริษัทในเครือลงรายจ่ายได้หรือไม่
- รายจ่ายค่าบริจาคที่เป็นประเด็นให้สรรพากรตรวจสอบ
- รายจ่ายที่พิสูจน์ผู้รับเงินไม่ได้
- รายจ่ายที่จ่ายส่วนตัว อย่างไรเรียกว่าส่วนตัว
8. ปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีการซื้อทรัพย์สินใหม่
เพื่อลงรายจ่ายทางภาษีได้ 2 เท่า
9. ปัญหาการหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ ประเด็นที่นักบัญชีควรให้ความสนใจ
เป็นพิเศษ!!!
10. ปัญหาการตรวจสอบของสรรพากรที่พบบ่อย
- การใช้ไฟฟ้า
- การใช้น้ำ
- แรงงานคน
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มน่าจะมีรายได้เพิ่ม
- ขอดูงบก่อน ต้องห้ามบวกกลับทันที
- ขายสินค้าทาง Online

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba