กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/3101/4Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,889 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล 
(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

• มาตรา 23/1 การทำงานนอกสถานประกอบกิจการ หรือนอกสำนักงานของนายจ้าง
• การจัดทำหนังสือหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กรณีลูกจ้างทำงานนอกสถานประกอบกิจการ
   หรือนอกสำนักงานของนายจ้าง ควรมีรายละเอียดใดบ้าง ?
• เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดการทำงานปกติตามที่นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงกัน ลูกจ้างสามารถปฎิเสธ
   การติดต่อสื่อสารกับนายจ้างได้หรือไม่ ?
• หากนายจ้างจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับลูกจ้างหลังเวลาสิ้นสุดการทำงานปกติ ต้องทำอย่างไร ?
• สิทธิต่างๆที่ลูกจ้างจะได้รับ
• คำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง ในการใช้กฎหมายแรงงานสำหรับ การบริหารงานบุคคล
  ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในการฟ้องร้องคดี

บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. ด่วน !! พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับที่ 8 บังคับใช้ 18 เมษายน 2566
  • มาตรา 23/1 การทำงานนอกสถานประกอบกิจการ หรือนอกสำนักงานของนายจ้าง
  • การจัดทำหนังสือหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กรณีลูกจ้างทำงานนอกสถานประกอบกิจการ
     หรือนอกสำนักงานของนายจ้าง ควรมีรายละเอียดใดบ้าง ?
  • เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดการทำงานปกติตามที่นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงกัน
     ลูกจ้างสามารถปฎิเสธการติดต่อสื่อสารกับนายจ้างได้หรือไม่ ?
  • หากนายจ้างจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับลูกจ้างหลังเวลาสิ้นสุดการทำงานปกติต้องทำอย่างไร ?
  • สิทธิต่างๆที่ลูกจ้างจะได้รับ

2. สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างและฝ่ายบุลคล (HR) ต้องรู้

3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายแรงงาน
  • การมอบหมายงานในหน้าที่
  • คำสั่งโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่

4. การกำหนดวัน เวลาทำงาน
  • เวลาทำงานปกติ (regular working times)
  • เวลาพัก (Rest period)
  • วันหยุดประจำสัปดาห์ (Weekly holiday)
  • วันหยุดตามประเพณี (Traditional holidays)
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (Annual Vacation)
  • วันลา (Leave for absence)

5. เทคนิคการใช้ข้อบังคับในการทำงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง
จะต้องปฏิบัติอย่างไร?

  • กรณีนายจ้างแก้ไขสภาพการจ้างฝ่ายเดียวทำได้หรือไม่

6. ค่าจ้าง (Wage) จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์อะไรบ้าง
  • องค์ประกอบสำคัญของคำว่า “ค่าจ้าง”
  • หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด
(รวมทั้งกรณีเป็นลูกจ้างรายวันและรายเดือน)

7. การดำเนินการลงโทษทางวินัย จะต้องพิจารณาและมีขั้นตอน อย่างไร?
  • กรณีลูกจ้างกระทำผิดร้ายแรงและกระทำผิดไม่ร้ายแรง แตกต่างกันอย่างไร?
  และมีประเด็นใดในการพิจารณา
  • ขั้นตอนในการลงโทษทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย

8. กรณีลูกจ้างเกษียณอายุ
  • หลักเกณฑ์การเกษียณอายุจะต้องเขียนในระเบียบข้อบังคับการทำงานหรือไม่
  • กรณีมีการจ้างงานหลังเกษียณอายุจะต้องจ่ายค่าชดเชย ก่อนหรือหลังจากการเริ่มงานใหม่
  • กรณีลูกจ้าง “เสียชีวิต” หลังจากการจ้างงานต่อจากการเกษียณอายุนายจ้างจะต้องทำอย่างไร?

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba