กฎหมาย Digital สำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Digital law for HRM)

รหัสหลักสูตร : 21/3103

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

 


กฎหมาย Digital สำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์


(Digital law for HRM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
  • Trend โลกเข้าสู่ยุค Digital HR จะต้องมีบทบาทในการปฏิบัติอย่างไร? ให้สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ทำความเข้าใจ กฎหมาย Digital พร้อมแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
  • กรณีพนักงงานกระทำความผิด ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Digital จะต้องดำเนินการอย่างไร
  • ความรับผิดและบทลงโทษ ของกฎหมาย Digital

บรรยายโดย อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

หัวข้อสัมมนา

1.กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
    • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
    • วงจรเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการรองรับตาม ที่กม.กำหนด
       - e-Document
       - e-Signature
       - e-Original
       - e-Archive
       - e-Evidence
    • สัญญาอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการจ้างงาน
       - ความแตกต่างของสัญญาจ้างแรงงานรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบกระดาษ
       - ข้อความที่จำเป็นต้องระบุในสัญญาจ้าง
       - หากเกิดคดีความฟ้องร้องสามารถใช้เป็นหลักฐาน ในศาลได้หรือไม่
       - ข้อควรระวังการใช้บริการแพตฟอร์มเอกสาร ออนไลน์
    • ข้อควรระวังการประกาศระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติและประกาศคำสั่งต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
    • การเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์
    • E-signature ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการทำสัญญา
       - ประเภทของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
       - ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช้เป็นหลักฐานในศาล ได้หรือไม่
       - หากไม่มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กรณีใดบ้าง ถือว่าได้มีการลงลายมือชื่อแล้ว
       - เอกสารใดบ้างต้องลงเป็นลายมือชื่อเท่านั้น

2. กฎหมายว่าด้วย การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 
   • การกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดตามฎหมาย ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
    • การตลาด Social Media ต่างๆ ที่องค์กรต้องระมัดระวัง
    • การใช้ FB Line Twitter ในการสร้างความเสียหาย ให้กับองค์กร
       (โพสต์ต้องห้าม!! ที่แอดมินต้องรู้)
    • กรณีพนักงานทำความผิด ตามกฎหมายฉบับนี้ บริษัทจะต้องรับผิดชอบหรือไม่
    • กรณีศึกษาโทษปรับและจำคุกตามความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์

3. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับงาน HR
    • บทบาท หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับ PDPA
    • การจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกจ้าง/ผู้สมัครงาน
    • วงจรเอกสารของงาน HR (Document Cycle of HR) ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA   
    • การสร้างความตระหนักรู้ให้กับลูกจ้างเกี่ยวกับ PDPA
    • กรณีข้อมูลลูกจ้าง/ผู้สมัครงานที่เก็บไว้ก่อน กม.บังคับใช้จะต้องทำอย่างไร?
    • ความรับผิดของลูกจ้าง กรณีทำผิด PDPA

4. กฎหมายรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
   
 • HR จะต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานอย่างไร?
       - ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ ถูกคุกคามทางไซเบอร์
       - มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
       - สิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุภัยคุกคาม
    • รูปแบบและระดับภัยคุกคามที่ HR ต้องทราบ และจะต้องเตรียมรับมืออย่างไร
       - ภัยคุกคามที่มากับข้อมูลรั่วไหล การถูกเจาะระบบข้อมูล
       - ภัยคุกคามที่มากับ E-mail ปลอม ข่มขู่เรียกทรัพย์
       - ภัยคุมคามที่มากับมัลแวร์
       - ภัยคุกคามที่มากับไวรัส
       - ภัยคุกคามที่มาจากภายใน
       - ความเสี่ยงต่างๆ จากการเข้า Internet ฯลฯ

5. วินัยและการลงโทษ กรณีพนักงานกระทำผิด ที่เกี่ยวกับกฎหมาย Digital จะต้องดำเนินการอย่างไร?
  
  • ประเภทการลงโทษทางวินัย มีอะไรบ้าง
    • กรณีความผิดเกี่ยวกับกฎหมาย Digital จะต้องแก้ไขระเบียบข้อบังคับหรือไม่
    • การลงโทษทางวินัย (ขั้นสูงสุด) การเลิกจ้าง (Dismissal) จะต้องปฏิบัติอย่างไร ให้ถูกต้อง
      ตามกฎหมาย เพื่อป้องกันลูกจ้างฟ้องร้องภายหลัง
6. คำพาพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง
7. ถาม-ตอบประเด็นปัญหา

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 3 (เดิน 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba