เอกสารสำคัญของธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เพื่อการบันทึกบัญชี การเสียภาษีและตรวจสอบของสรรพากร(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/8415/3Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,424 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,959 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เอกสารสำคัญของธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เพื่อการบันทึกบัญชี
การเสียภาษีและตรวจสอบของสรรพากร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี

รออนุมัติ

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีของธุรกิจนำเข้า - ส่งออก
1). เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า
* การนำเข้าสินค้า กับการนำเข้าบริการ เอกสารที่ใช้ต่างกันหรือไม่
* เอกสารใดบ้างที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเสีย VAT
* กรณีสินค้าในใบขนไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ จะทำอย่างไร
2). เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก
* กรณีส่งออกบริการต้องมีเอกสารใดบ้างเพื่อพิสูจน์ VAT 0
* กรณีส่งออกสินค้า เอกสารที่สรรพากรมักตรวจสอบมีอะไรบ้าง
* เอกสารที่ใช้ในการส่งออกที่เป็นทุนและค่าใช้จ่ายในการส่งออก ประกอบด้วยอะไรบ้างที่ใช้
เป็นหลักฐานในการเสีย VAT

2. การส่งออกสินค้าเอกสารที่สรรพากรมักตรวจสอบมีอะไรบ้าง
* ความสำคัญของใบขน
* กรณีส่งออกจริงแต่ไม่มีใบขนจะมีผลอย่างไร

3. จุดความรับผิดของผู้นำเข้า – ส่งออกทั้งสินค้าและบริการเกิดขึ้นเมื่อใด
* การนำสินค้าและบริการจุดความรับผิดทางภาษีต่างกันหรือไม่และมีผลกับการจัดทำเอกสารอย่างไร

4. กรณีนำเข้าสินค้าเมื่อผ่านพิธีการศุลกากรผู้ประกอบการต้องลงรายงานภาษีซื้อทันที
หรือไม่


5. ใบกำกับภาษีหรือใบรับเงินผู้ประกอบการใช้เป็นหลักฐานในการยื่นให้สรรพากร
ตรวจสอบได้หรือไม่


6. หลักฐานการติดต่อ Purchase Order (P/O) ทางกรมสรรพากรจะขอดูหรือไม่
* ถ้าไม่มีให้สรพากรจะมีผลอย่างไร
* กรณีต่างประเทศเดินทางมาสั่งของด้วยตัวเองจะใช้เอกสารใดเป็นหลักฐานในการสั่งซื้อเพื่อให้
เป็นการส่งออกที่ได้ VAT 0%

7. ถ้าสินค้านั้นเป็นการนำเข้าภายใต้เงื่อนไข F.O.B หรือ C.I.F สรรพากรจะขอดูหลักฐาน
อะไรจากผู้ประกอบการ


8. เอกสารที่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้เมื่อสรรพากรขอตรวจ
* กรณีเป็นผู้ส่งออกเอง
* กรณีส่งออกแทนตัวการที่อยู่ในต่างประเทศ
* กรณีสั่งซื้อสินค้าในต่างประเทศ แล้วส่งมอบให้ตัวแทนในไทย
* กรณีส่งออกผ่าน Freight Forwarder หรือ Shippingหากเอกสารผิดพลาด จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
เพื่อการบันทึกบัญชีและเสียภาษี จะทำอย่างไร หาก Shipping ไม่ส่งมอบเอกสารให้
* กรณีส่งออกโดยทางไปรษณีย์

9. ปัญหาและวิธีแก้ไขกรณีมีและไม่มีเอกสารจาก Shipping เพื่อการบันทึกบัญชี
และเสียภาษี

* ทำเอกสารสูญหาย
* ส่งเอกสารไม่ครบ

10.ประเด็น VAT กรณีขายสินค้าหรือให้บริการในเขต EPZ และ FZ
* การส่งสินค้าหรือวัตถุดิบเข้าไปในเขต
* การส่งบริการเข้าไปในเขต

11. ศุลกากรออกใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องจะทำอย่างไร ขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่

12. ข้อแนะนำในการจัดทำระบบเอกสาร/ใบขนสินค้าให้กรมสรรพากรตรวจสอบ

13. ประเด็นปัญหาด้านเอกสารที่ผู้นำเข้า-ส่งออกเป็นผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI

14.Case อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
* กรณีได้รับสินค้าไม่ตรงกับ Invoice ควรทำอย่างไร
* กรณีรายการสินค้าในใบขนไม่ตรงกับ Invoice จะมีปัญหากับ VAT หรือไม่และจะแก้ไขอย่างไร
* กรณีทำสัญญาซื้อขายกับประเทศหนึ่ง แต่ใน B/L ระบุ Loading Part เป็นอีกประเทศหนึ่ง
จะทำอย่างไร
* กรณีกรมศุลกากรเรียกเก็บอากรขาเข้า โดยมีค่า INSURANCE แต่ทางผู้นำเข้าไม่ได้เสียจริง
จะทำอย่างไร
* เตรียมรับมือ หากเกิดปัญหาภาษีขึ้นระหว่างดำเนินพิธีการศุลกากร

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องกรอกข้อมูล ผ่าน Google Forms
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
4. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
5. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
6. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

เงื่อนไขการเข้าอบรมผู้สอบบัญชีนับชั่วโมงไม่เป็นทางการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.ผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba