ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประเด็น Hot e-Withholding Tax การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ระบบ

รหัสหลักสูตร : 21/1212

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประเด็น Hot e-Withholding Tax
การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ระบบ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม. (รออนุมัติ)
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม. (รออนุมัติ)
  • หลักเกณฑ์ใหม่!! การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานหรือหนังสือด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย เหลือ 2% กรณีใดบ้างที่เข้าเงื่อนไขตามกฎกระทรวง 384
  • วิธีจัดทำรายงานแจ้งรายละเอียดการลงทุนและการใช้งาน ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ 604
  • การหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบกระดาษ และ แบบ e-Withholding Tax มีวิธีการทำงาน และนำส่งภาษีอย่างไร
  • การหัก ณ ที่จ่ายที่กำหนดในกฎหมายภาษี ทั้งกรณีจ่ายให้บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคลในไทยและต่างประเทศ
  • หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528

วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. กฎหมายใหม่การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานหรือหนังสือด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง

2. การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ระบบ (แบบกระดาษ และ แบบ e-Withholding Tax)
- ความแตกต่าง ข้อดี-ข้อเสีย
- สามารถใช้ 2 ระบบในบริษัทเดียวได้หรือไม่
- มีวิธีการทำงานและนำส่งภาษีอย่างไร

3.  สารพันปัญหาการหัก ณ ที่จ่ายที่ต้องระวัง!!! จากการจ่ายเงินได้แต่ละประเภท ตามมาตรา 40
- รับจ้างทำงานให้
- ค่าสิทธิ
- ค่าดอกเบี้ย
- เงินปันผล หรือ ส่วนแบ่งกำไร
- ค่าเช่าทรัพย์สิน   
- วิชาชีพอิสระ 
- รับเหมาก่อสร้าง   
- เงินได้ที่นอกเหนือจากมาตรา 40(1)-(7)

4. ออกใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบกำกับภาษีอย่างไรไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย  
- ขายพร้อมติดตั้ง 
- ขายพร้อมขนส่ง   
- แถมพร้อมขาย  
- ขายคอมพิวเตอร์ พร้อมซอฟต์แวร์
- ขายพร้อมบริการ    
- ขายแบบให้ส่วนลด

5. สามารถใช้ 2 ระบบในบริษัทเดียวได้หรือไม่ (แบบกระดาษ/ e-Withholding Tax)
- กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบกระดาษ และ แบบ e-Withholding Tax มีวิธีการทำงานและนำส่งภาษีอย่างไร

6. ทำความเข้าใจระบบ e-Withholding Tax (มุมผู้จ่ายเงิน มุมผู้ถูกหักภาษี)
- สะดวกต่อการใช้งานจริงหรือไม่   
- ง่ายต่อการนำส่งจริงหรือไม่      
- มีข้อดีอย่างไรต่อผู้จ่าย และผู้รับ

7.  e-Withholding Tax เป็นหน้าที่ของใคร ใครมีหน้าที่ต้องจัดทำ และนำส่ง

8.  จะเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax ต้องเตรียมตัวอย่างไร
- ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง   
- ในส่วนของผู้รับเงินต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง

9.  การลงทุนในระบบ e-Withholding Tax กับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

10. อัตราการหัก ณ ที่จ่ายเมื่อเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax - อัตรา 3% ไป 2% ทุกกรณีหรือไม่
- ธุรกรรมที่ต้องหัก 2% มีอะไรบ้าง

11. การทำธุรกรรมผ่านระบบ e-Withholding Tax ทั้งผู้จ่ายเงิน และผู้รับเงินจำเป็นต้องอยู่ในระบบหรือไม่

12. กรณีผู้รับเงินไม่ได้เข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax จะสามารถเข้าระบบผ่านการยื่นแบบผ่าน Internet (e-Filing) เพื่อดูข้อมูลการถูกหัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่

13. จ่ายเงินผ่านระบบ e-Withholding Tax คิดอัตราหัก ณ ที่จ่ายผิดต้องทำอย่างไร
- ใครจะเป็นผู้แก้ไขและออกหนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่ายฉบับใหม่

14. ผู้รับเงินจะทราบได้อย่างไรว่าถูกหัก ณ ที่จ่ายแล้ว และถูกหักผ่านระบบ e-Withholding Tax 
- ผู้รับเงินจำเป็นต้องขอหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) จากผู้จ่าย เพื่อปริ้น เป็นเอกสาร เก็บไว้เป็นหลักฐานหรือไม่

15. จ่ายเงินผ่านระบบ e-Withholding Tax ทำธุรกรรมเสร็จสามารถเรียกดูข้อมูลได้เลยหรือไม่

16. จุดที่ต้องระวังในการนำส่งผ่านระบบ e-Withholding Tax

17. นำส่ง e-Withholding Tax มากกว่า 1 ธนาคารได้หรือไม่

18. กรณีค้นหาข้อมูล ไม่พบ หรือตรวจสอบแล้วไม่เจอ ต้องทำอย่างไร

19. การตรวจสอบการนำส่งเงิน และการถูกหัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบ e-Withholding
- การแก้ไขเมื่อตรวจพบว่าหัก ณ ที่จ่ายผิดพลาด
- ผู้รับไม่ได้อยู่ในระบบจะตรวจสอบได้อย่างไร

20. กรณีจ่ายซ้ำ หักซ้ำต้องทำอย่างไร

21. การขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายผิด, การยื่นขาดจะมีปัญหาตามมาภายหลังหรือไม่ ต้องปฏิบัติอย่างไร

22. การยื่นภาษีเพิ่มเติมผ่านระบบ e-Withholding Tax ต้องทำอย่างไร

23. เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินผิดรายการ และมีการชำระเงินกับธนาคารแล้วมาทราบภายหลังต้องทำอย่างไร

24. กรณีเกิดข้อผิดพลาดจากธนาคารในการหัก และนำส่งภาษี ใครต้องรับผิดชอบ

25.ลูกค้าหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว แต่ธนาคารไม่นำส่งกรมสรรพากร ใครต้องรับผิด

26. e-Withholding Tax กับการเชื่อมโยง e-tax Invoice & e-Receip การเชื่อมโยงภาษีมูลค่าเพิ่มกับระบบ e-Withholding Tax เมื่อมีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ (ภพ.30, ภ.ง.ด. 54)
- นโยบายการแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยน ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีศรีอุดม ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานี 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba