การจัดทำแผนบริหารการเงินและเคล็ดลับการลงทุน สำหรับนิติบุคคล (Corporate Wealth Management)

รหัสหลักสูตร : 21/5183

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการจัดทำแผนบริหารการเงินและเคล็ดลับการลงทุน สำหรับนิติบุคคล
(Corporate Wealth Management)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• จัดทำแผนบริหารการเงินและการลงทุน เพื่อสร้างผลกำไรสูงสุดให้กับบริษัท
• ดำเนินการลงทุนจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับองค์กร
• ติดตามและประเมินผลลัพธ์จากการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

วิทยากรโดย คุณอภิวัฒน์ หวังมีชัย

หัวข้อสัมมนา

1. Update การเปลี่ยนแปลงการลงทุนที่มีผลกับการบริหารการเงิน

2.เป้าหมายของการบริหารเงินและการลงทุนเพื่อสร้างผลกำไรและประโยชน์สูงสุดกับบริษัท 
2.1 สภาวะเศรษฐกิจ
2.2 สถานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัท
2.3 นโยบายการลงทุนของบริษัท
2.4 ความเสี่ยงของการลงทุน
2.5 การยอมรับผลการลงทุน

3. การรวบรวมข้อมูลจากงบการเงิน เพื่อจัดทำแผนบริหารการเงิน
3.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน
3.2 งบกำไรขาดทุน
3.3 งบกระแสเงินสด

4. หลักเกณฑ์การสำรองเงินสดเพื่อไม่ให้ขาดสภาพคล่องก่อนการลงทุน

5. การจัดทำแผนบริหารการเงิน นโยบายการลงทุน และการพิจารณาความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนบริษัท
5.1 ตัวอย่างนโยบายการลงทุนของบริษัท และการจัดทำแผนบริหารการเงิน
5.2 การพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และการบริหารพอร์ตลงทุนที่มีผลต่อสภาพคล่องของบริษัท

6. การนำเสนอแผนการบริหารการเงิน เพื่อแสดงให้เห็นถึง
6.1 พอร์ตลงทุนบริษัท
6.2 ระยะเวลาการลงทุน
6.3 กำหนดไถ่ถอน
6.4 ผลตอบแทน/กำไร
6.5 ความเสี่ยงจากการลงทุน

7. การดำเนินการลงทุนจากผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

7.1 ประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินการลงทุน ให้มีผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบาย
- กองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ
- หุ้นสามัญ / หุ้นกู้
- กองทุนรวมตลาดเงิน
- กองทุนรวมตราสารหนี้
- เงินฝากธนาคาร
- พันธบัตรรัฐบาลทั้งในและต่างประเทศ
- สลากออมสิน
- ตั๋วแลกเงิน
- สินทรัพย์ดิจิทัล
- การให้กู้ยืมบริษัทในเครือ ฯลฯ
7.2 เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย และค่าธรรมเนียมการจัดการของแต่ละผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
7.3 การคัดเลือกผู้ดูแลการลงทุน
7.4 ตัวอย่างการดำเนินการลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อยู่ในตลาดเงินและตลาดทุน (พอร์ตกองทุนรวม / พอร์ตหุ้น)

8. การติดตามและประเมินผลลัพธ์จากการลงทุน  พร้อมการแก้ไขปัญหา เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป เกิดสถานการณ์วิกฤต หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่จัดทำไว้

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

คุณอภิวัฒน์ หวังมีชัย

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba