สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง ปี 2566 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2232Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,280 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง ปี 2566 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• สถานภาพของ TFRS for PAEs ในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต
• สรุปใจความสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงในข้อกำหนด

วิทยากรโดย ดร.ธนาดล รักษาพล

หัวข้อสัมมนา

1.สถานภาพของ TFRS for PAEs ในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต

2.สรุปมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ (TAS 2)

3.สรุปมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (TAS 16)
- การวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาที่ตีใหม่
- ผลตอบแทนในช่วงการติดตั้งสินทรัพย์

4.สรุปมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (TAS 38)

5.สรุปมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (TAS 40)
- การวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคายุติธรรม

6.สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS 4)

7.สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 7)

8.มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (TFRS 9)

9.สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS16)

10.กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินฉบับใหม่


11.แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย

12.แนวปฏิบัติและประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับต่าง ๆ

13.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธนาดล รักษาพล

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba