เลิกจ้างอย่างไร ถูกต้องตามกฎหมาย(Labour law in terms of lawful) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/3409Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,889 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


เลิกจ้างอย่างไร ถูกต้องตามกฎหมาย

(Labour law in terms of lawful) 

(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

• “เหตุสุดวิสัย” ตามกฎหมายแรงงานคืออะไร?
• การสิ้นสุดสัญญาจ้าง จะต้องปฏิบัติอย่างไร? และจะได้รับเงินต่างๆ ในกรณีใดบ้าง?
• “ค่าจ้างเดือนสุดท้าย” ในการคำนวณค่าชดเชยจะต้องคิดอย่างไร? หากลูกจ้างโดนลดเงินเดือน ตามสถานการณ์
• การจ่ายและคำนวณเงินชดเชย การบอกกล่าวล่วงหน้า
• กรณีใดบ้าง? สามารถเลิกจ้างได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

วิทยากรโดย อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา 

หัวข้อสัมมนา

1. ประเด็นและปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกาารเลิกจ้าง
• กรณีการเกษียณอายุของลูกจ้าง เป็นการสิ้นสุดการจ้างประเภทใด และ ประเด็นการเกษียณอายุ ของลูกจ้าง
ที่มีผลบังคับใช้กันยายน 2560
- กฎหมายใหม่กำหนดการเกษียณอายุเท่าไหร่
- ข้อบังคับบริษัทกำหนดการเกษียณ มากกว่าหรือน้อยกว่า กฎหมายกำหนด จะต้องปฏิบัติอย่างไร?
- กรณีเกษียณอายุตามกำหนด และได้รับค่าชดเชยแล้ว และมีการจ้างงานต่อ จะต้องปฏิบัติอย่างไร และจะได้
รับสิทธิค่าชดเชยหรือไม่?
- กรณีตายก่อนเกษียณ จะได้รับเงินจากนายจ้างหรือไม่
• ประเภทของการสิ้นสุดสัญญาจ้าง ในการบริหารงานบุคคล ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องรู้
- ลาออก
- ปลดออก/ไล่ออก
- นายจ้างลูกจ้างตกลงเลิกจ้าง
- การเกษียณอายุของลูกจ้าง ***
- การสิ้นสุดสัญญาจ้าง
• กรณีการลงโทษทางวินัย ฝ่าฝืนข้อบังคับฯ การกระทำผิดร้ายแรง จะต้องดำเนินการอย่างไร
- การฝ่าฝืนข้อบังคับฯ
- การกระทำผิดซ้ำคำเตือน
- การออกหนังสือเตือน
- การออกใบผ่านงาน (Reference)
• กรณีการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และการเลิกจ้างอย่างไร? ยุติปัญหานายจ้างลูกจ้าง
• กรณีการจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
- การคำนวณสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
• ค่าชดเชยและอัตราค่าชดเชย
- Update ค่าชดเชยและอัตราค่าชดเชย ตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ 2561
- ค่าชดเชยพิเศษ มาตรา 120 และ ค่าชดเชยพิเศษ มาตรา 121
- บทลงโทษ กรณีนายจ้างไม่จ่ายเงินชดเชยให้กับลูกจ้าง

2. ขั้นตอนการลงโทษทางวินัย ก่อนการเลิกจ้าง จะต้องปฏิบัติอย่างไร?
• การตักเตือน ด้วยวาจา
• ออกหนังสือเตือน
• เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
• ภาคทัณฑ์
• พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง

3. สาระสําคัญของหนังสือเตือนที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
• รายละเอียดของหนังสือเตือน
• วิธีการแจ้งคำเตือนให้ลูกจ้างทราบ
• หนังสือเตือนจะต้องมีพยานหรือไม่
• หนังสือเตือนจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่

4. พิพากษาฎีกาที่สําคัญ เกี่ยวกับการเลิกจ้างที่นายจ้างและ HR ต้องรู้

5. ถามตอบปัญหาจากวิทยากร

 

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องกรอกข้อมูล ผ่าน Google Forms
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
4. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
5. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
6. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba