PDPA For Recruitment กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานสรรหาคัดเลือก (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/3902Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,996 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,531 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


PDPA For Recruitment กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับงานสรรหาคัดเลือก (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
 
วิทยากรโดย ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต


หัวข้อสัมมนา

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน มีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• ข้อมูลส่วนบุคคลแบบทั่วไป (General Data)
• ข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหว (Sensitive Data)
• แบบทดสอบ ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment)ประเภทใดบ้าง
ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

2. การจัดทำนโยบายความความเป็นส่วนตัว(Privacy Policy)ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร

3. ประเภทของข้อมูลอ่อนไหวที่เกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือก (Recruitment)
ที่ฝ่ายHR
จะต้องระมัดระวัง

4. การใช้ฐานทางกฎหมาย Lawful Basis ที่ HR และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลารประมวลผลข้อมูล
• ฐานสัญญา (Contract)
• ฐานระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายและสุขภาพ(Vital Interest)
• ฐานภารกิจสาธารณะ (Public Task)
• ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)
• ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
• ฐานความยินยอม (Consent)
• ฐานเอกสารประวัติศาสตร์จดหมายเหตุการศึกษาวิจัย และสถิต

5. ประเด็นสำคัญและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ฝ่าย HR 
ต้องรู้และเข้าใจ
• Resume/CV (ประวัติ) ของผู้สมัครงานกรณีกรอกประวัติที่บริษัท ส่งทางจดหมายและ
ส่งทาง e-mail
• การ Download ข้อมูลหรือประวัติของผู้สมัครงาน จาก Website สมัครงาน
• การรับข้อมูลจาก Recruitment Agencyบริษัทจัดหางาน ที่รับจ้างหาบุคลกร
• การขอข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ (ข้อมูลอ่อนไหวSensitive Data) ของผู้สมัครงาน
• แบบทดสอบของผู้สมัครงาน
• การสอบถามข้อมูลของผู้สมัครงานจากบุคคลอ้างอิง(Reference Person)
• การสอบถามข้อมูลของผู้สมัครงานจากที่ทำงานเดิม
• การเปิดเผย โอนข้อมูลของผู้สมัครงานไปยังบริษัทในเครือ หรือบริษัทแม่ต่างประเทศ
• การโทรสอบถามข้อมูลจากสำนักงานบังคับคดีต้องทำอย่างไร?
• การตรวจสอบประวัติอาชญากร
• ระยะเวลาในการจัดเก็บใบสมัครงานและข้อมูลของผู้สมัครงาน ฯลฯ

6. บทลงโทษ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. ถาม-ตอบ ปัญหาและแลกเปลี่ยน ความรู้

 

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องกรอกข้อมูล ผ่าน Google Forms
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
4. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
5. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
6. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba