Labor Law in the Digital Age กฎหมายแรงงาน ยุค Digital เพื่อปรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/3440Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,996 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,531 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


Labor Law in the Digital Age กฎหมายแรงงาน ยุค Digital

เพื่อปรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

วิทยากรโดย อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์


หัวข้อสัมมนา

1. กฎหมายแรงงาน ยุค Digital แนวคิดพื้นฐาน และการนำจิ๊กซอว์การบริหาร
ภายในองค์กร
(HRM ,HRD, OD ,Management System, Strategic Plan ,Policyฯลฯ)มาเชื่อมโยงกับกฎหมายว่าด้วยแรงงานเพื่อนำไป ปรับใช้ในทางปฏิบัติ
ภายในองค์กร

• สภาพการจ้าง และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างคืออะไร ไม่ปฏิบัติตามได้หรือไม่
• สามารถนำสภาพการจ้างและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างต่างๆ มาลงไว้ในระบบ
Intranet สื่ออิเล็คทรอนิคส์ขององค์กรเพื่อการสื่อสาร และให้ลูกจ้าง
เข้าถึงข้อมูลรวมถึงสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์สวัสดิการของตนเองได้หรือไม่มีขอบเขต
การจัดการอย่างไร?
• การตรวจสอบ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน, คู่มือสวัสดิการ,คู่มือพนักงาน
Work Instructions, Job Description,ประกาศ,คำสั่ง แนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ฯลฯ
• ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง มีโทษทางอาญาถึงจำคุกด้วยหรือไม่
• ภาษาที่ใช้สื่อสาร ทำข้อตกลง สัญญาจ้างต้องใช้ภาษาใด? หากมีการจ้างลูกจ้างต่างด้าว
จะทำอย่างไร?


2. การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ให้เข้ากับยุคสมัยและ
วิถีการทำงาน
ในรูปแบบ Digital สามารถทำได้หรือไม่เพียงใด
• ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีกี่ประเภท อะไรบ้างและประเภทใดไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงได้เลย
• ในการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง สามารถประกาศผ่าน Website Intranet Internet Social
Network ต่างๆ เช่น Line Facebook Instagram เป็นต้น ได้หรือไม่
• การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง สัญญาจ้างแรงงาน ทั้งลูกจ้างเก่าและลูกจ้างใหม่จะต้อง
ปฏิบัติอย่างไร เมื่อมีการเปลี่ยนสภาพและรูปแบบการทำงาน
- Work from home (WFH) - Hybrid Work
- Remote Work - Workcation


3. สิทธิฝ่ายจัดการสำคัญอย่างไร? นายจ้างสามารถนำนโยบาย คำสั่งทางการบริหารประกาศที่นายจ้างกำหนดขึ้นชี้แจง และเวียนให้ลูกจ้างทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทำได้หรือไม่


4. ประเด็นเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน
• สัญญาจ้างแรงงานมีกี่ประเภท ? มีรายละเอียดสำคัญอะไรบ้าง
• โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจ้างงานแต่ละประเภท สามารถนำไปเป็นหลักฐานในชั้นศาล
ได้หรือไม่ มีผลทางกฎหมายอย่างไร?


5. การจัดทำเอกสารสำคัญเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้หรือไม่ ในทางกฎหมาย
• ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน / ทะเบียนลูกจ้าง
• เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด


6. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการสิ้นสุดการจ้างในกรณีต่างๆ เช่น เลิกจ้าง ลาออก
ปลดออกไล่ออกฯ 
ระเบียบข้อบังคับการทำงานของนายจ้างกำหนดให้จะต้องใช้แบบฟอร์ม(เอกสาร) ในรูปแบบที่นายจ้างกำหนดเท่านั้น
• กรณีลูกจ้างลาออกหรือนายจ้างให้ออก โดยการส่งข้อความผ่านทาง Line โพสต์บน
Facebook หรือ Facebook Messenger ไปยังผู้บังคับบัญชา หรือ ลูกจ้างมีผลทางกฎหมาย
หรือไม่อย่างไร?
• การเลิกสัญญา จำเป็นต้องออกหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ถ้ามีความจำเป็นจะส่งหนังสือ
เลิกสัญญาจ้างไปทางอีเมล์หรือแนบใน Lineหรือ Facebook Messenger ได้หรือไม่
มีผลตามกฎหมายแรงงานอย่างไร?


7. ประเด็นการลาผ่าน E-mail, Line (ส่วนตัว, กลุ่ม), SMS, ลา On line,
ทางโทรศัพท์,บอกเพื่อนร่วมงานแต่ไม่ได้บอกหัวหน้างาน มีผลอย่างไร?

• กรณีไม่ให้พนักงานใช้สิทธิลา สามารถทำได้หรือไม่และมีผลทางกฎหมาย อย่างไร?
• การลาที่หัวหน้าไม่เซ็นอนุมัติถือว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
• กรณีลูกจ้างขอลากิจ/ลาป่วยแบบกะทันหันผ่าน Line / e-mail นายจ้างกดอ่านแต่ไม่ได้
อนุมัติลูกจ้างสามารถลาได้หรือไม่ โดยอ้างว่านายจ้างรับทราบแล้ว
• กรณีลูกจ้างลาป่วยบ่อยมากๆ (ไม่ป่วยจริง) จะต้องพิสูจน์อย่างไร และส่งหลักฐานอะไรเพื่อ
อนุมัติการลา
• กรณีลูกจ้างลากิจเพราะติดธุระ และนายจ้างไม่อนุมัติการลาหรือไม่สามารถอนุมัติได้
ผลจะเป็นอย่างไร
• กรณีลูกจ้างขอลาในระบบ และนายจ้างยังไม่อนุมัติหากลูกจ้างไม่มาทำงานถือว่า
มีความผิดหรือไม่


8. การทำงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ช่องทางต่างๆ
• ในการสั่งงาน/มอบหมายงาน จำเป็นต้องแจ้งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีไว้สำหรับทำงาน
โดยเฉพาะ หรือสามารถแจ้งผ่านช่องทางส่วนตัวได้
• นางจ้างแจ้งงานด่วนผ่านสื่อ Social Media นอกเวลางาน ลูกจ้างไม่รับงานเนื่องจาก
ไม่ใช่เวลางาน ถือว่าลูกจ้างมีความผิดหรือไม่
• การสั่งงานนอกเวลาทำงานถือเป็นการให้พนักงานทำงานนอกเวลางานปกติหรือไม่
• กรณีสั่งงานนอกเวลางาน พนักงานปฎิเสธไม่ตอบ ถือว่ามีความผิดหรือไม่


9. การบอกกล่าวล่วงหน้าผ่าน Smart Phone และสื่อสังคมออนไลน์มีวิธีการอย่างไร
ที่กฎหมายแรงงานให้การรับรองและถือเป็นการบอกกล่าวเป็น หนังสือ (ลายลักษณ์อักษร)
หรือไม่อย่างไร


10. ข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่ต้องจ่ายชดเชยและ
ไม่ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมด้วยนั้นคืออะไร


11. ประเด็นเกี่ยวกับวินัยลงโทษของพนักงาน กรณีให้ Social Media ในรูปแบบต่างๆ
กรณีลูกจ้าง Check in หรือโพสต์ข้อความต่างๆ มีผลอย่างไร?
• แสดงความรู้สึกที่ไม่เหมาะสม เกี่ยวกับ บริษัท
• ตำหนิด่าทอบริษัท หัวหน้างาน เพื่อร่วมงาน
• ใช้ข้อความไม่สุภาพ
• ทะเลาะวิวาทผ่าน Social Media ฯลฯ


12. ประเด็นการตรวจสอบวันเวลา ทำงานของลูกจ้าง ในการทำงานรูปแบบปกติและ
การทำงานแบบ Work from home (WFH) การทำงานแบบ Hybrid Workและ Remote Work
• Hardware Software ระบบบันทึกเวลาการทำงาน สถิติการหยุด การลางานการนำกล้องวงจรปิดมาใช้ในการบริหารจัดการ
กฎหมายแรงงาน อนุญาตให้ทำได้แค่ไหนเพียงใดที่ถือว่าชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม
• การเช็คเวลาการทำงาน การประชุมผ่าน On-line การบันทึกรายงานการทำงานประจำวัน
• การประเมินผลการทำงาน กรณีการทำงานแบบ Work from home (WFH)การทำงานแบบ Hybrid Work และ Remote Work


13. ประเด็นวินัยและการลงโทษทางวินัย
• การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาตรวจสอบการกระทำความผิดทางวินัยและใช้ในการลงโทษทางวินัยลูกจ้างนั้นทำได้หรือไม่เพียงใด
• การดึงข้อมูลลูกจ้างจากอีเมล์ขององค์กรมาใช้ในการสอบสวนการกระทำความผิดและ
ตรวจจับพฤติกรรมลูกจ้างสามารถทำได้หรือไม่
• การนำอุปกรณ์บันทึกเสียงและภาพมาใช้ในการสอบสวนทางวินัย การมาปฏิบัติงานการขาดงานเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของลูกจ้างหรือไม่เพียงใดสามารถทำได้หรือไม่
• กรณีการทำงานแบบ Work from home (WFH) การทำงานแบบ Hybrid Workและ Remote Work
• การส่งหนังสือเตือนผ่านช่องทางดิจิทัล ทำได้หรือไม่ถือว่าเป็นการรับทราบตาม
กฎหมายหรือไม่หากลูกจ้างแจ้งว่าไม่ได้เปิดอ่าน / ไม่ได้รับข้อความเนื่องจากลบข้อความออกไปเอง


14. การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ลูกจ้างเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินทัศนคติ
ประเมินจรรยาบรรณ และค้นหาแนวโน้มการกระทำความผิด 
สามารถนำมาใช้ได้หรือไม่
มีขอบเขตในการพิจารณาการนำมาใช้โดยไม่เกิดปัญหาแรงงานและถูกต้องตามกฎหมายแรงงานอย่างไรบ้าง


15. การแจ้งสภาพการจ้าง สิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆ แจ้งผ่าน Smart Phone
หรือ Application ที่นายจ้างกำหนด มีผลทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างไร?


16. ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด โบนัส ฯลฯ


17. ลูกจ้างสามารถ Log in เข้าไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวสำหรับสภาพการจ้างต่างๆ
ของลูกจ้าง ด้วยตนเอง โดยไม่ใช้ Slip เงินเดือนทำได้หรือไม่อย่างไร

18. การเข้าถึงข้อมูลโดยลูกจ้างแต่ละคนสามารถตรวจสอบแบบ Real time สำหรับ
สถิติการมาทำงานการหยุดงาน ขาดงาน ลางาน ผลการประเมินสถิติทางวินัย/การลงโทษ ฯลฯ


19. หนังสือรับรองการผ่านงานนายจ้างออกให้และส่งไปทางอีเมล์หรือ Social Network
ที่ลูกจ้างมีอยู่ถือว่าเป็นการออกใบสำคัญแสดงการทำงานตามกฎหมายแล้วหรือไม่


20. ถาม-ตอบประเด็นปัญหา

 

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba