Forensic Accounting การตรวจสอบการทุจริตองค์กร ด้วย “นิติบัญชีศาสตร์” (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/5093Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,424 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,959 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Forensic Accounting
การตรวจสอบการทุจริตองค์กร ด้วย “นิติบัญชีศาสตร์”

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย คุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ

หัวข้อสัมมนา

1. ความหมาย ประเภท และแนวโน้มของการทุจริต (Fraud)

2. สาเหตุของการทุจริต (Fraud Triangle) และสัญญาณบอกเหตุของการทุจริต
(Red Flag)


3. ความเป็นมา ความหมาย และความสําคัญของนิติบัญชีศาสตร์ (Forensic Accounting)

4. บทบาท และคุณลักษณะของนักนิติบัญชีศาสตร์ (Forensic Accountant)

5. ทักษะสำคัญของนักนิติบัญชีศาสตร์ (Forensic Accountant Skills)
- ทักษะในการตรวจสอบ
- ทักษะและความรู้ในการสืบสวน
- อาชญาวิทยา
- ความรู้ด้านบัญชี
- ความรู้ด้านกฎหมาย
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะในการสื่อสาร

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของนักนิติบัญชีศาสตร์ - การรับรู้ปัญหาและวางแผน
การตรวจสอบ - รวบรวมหลักฐาน - ประเมินหลักฐานรายงานสิ่งที่ค้นพบ


7. กรณีศึกษา (Case Study) นิติบัญชีศาสตร์ และการถอดบทเรียนการออกแบบ
ระบบการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริต


8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

เงื่อนไขการเข้าอบรม

1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทยให้ตรงกับบัตรประชาชน
4. ผู้เข้า สัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)
    พิมพ์ข้อคำถามผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างการอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 3 วันทำการหลังเสร็จสิ้นการอบรม
6. เมื่อท่านชำระเงิน บริษัทฯจะส่ง Link การเข้าสัมมนาและไฟล์เอกสารล่วงหน้า 3 วันทำการ
    ก่อนวันสัมมนาโดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและคืนเงินทุกกรณี

** ห้ามบันทึกภาพ วีดิโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์) ** 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

คุณสิริชัย สกุลแพร่พาณิชย์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba