ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax) : วิธีปฏิบัติทางการบัญชีตาม TAS 12 และการคำนวณโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

รหัสหลักสูตร : 21/5184/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 
 


ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : วิธีปฏิบัติทางการบัญชีตาม TAS 12 และการ

คำนวณโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

CPD
ผู้ทำบัญชี

 บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

 บัญชี 6 ชั่วโมง
 

 

วิทยากรโดย ดร.พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์

หัวข้อสัมมนา


1. สรุปหลักการเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
12 เรื่องภาษีเงินได้

2.สรุปวิธีปฏิบัติทางบัญชี กับภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายการที่สำคัญในงบการเงิน

3.กรณีศึกษาการคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

3.1 การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ สำหรับ ลูกหนี้ , เงินให้กู้ยืม, ที่ดิน
3.2 การวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (NRV)
3.3 การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ สำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินลงทุนในตราสารทุน(รวมทั้งเงินลงทุนในบริษัทร่วม / ร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทย่อย) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
3.4 การคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 145/2527
3.5 การคำนวณค่าเสื่อมราคาสำหรับการลงทุนในเครื่องจักร ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 690/2563 และ 695/2563
3.6 กรณีการเปลี่ยนอายุการใช้งานของสินทรัพย์
3.7 การตีราคาสินทรัพย์ใหม่ที่เป็นที่ดิน
3.8 มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
3.9 มีรายได้รับล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำ เงินจองจากการให้เ่ช่าทรัพย์สิน หรือการให้บริการอื่น
3.10 การตั้งประมาณการหนี้สิน
3.11 มีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป

4.การรับรู้และวัดมูลค่ารายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

5.การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

6.คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 


 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba