Transformative Accounting ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/5165Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,424 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,959 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรTransformative Accounting ปรับเปลี่ยนการปฎิบัติงาน
ด้านบัญชีด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• รวมการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่นักบัญชีต้องเตรียมรับมือในปัจจุบัน
• เทคโนโลยีในการทำงานรูปแบบใหม่ที่นักบัญชีไม่รู้ไม่ได้
• ประเมินความเป็นไปได้ขององค์กรในการปรับตัวกับเครื่องมือยุคดิจิทัล

วิทยากรโดย อาจารย์ธนัย นพคุณ

หัวข้อสัมมนา

1. Automated Accounting System ระบบบัญชีอัตโนมัติเพื่อช่วยการทำงานของนักบัญชี
1.1 API รูปแบบใหม่ของการทำบัญชี
1.2 ความเหมือนและความต่างของระบบงานบัญชี “ทั่วไป” กับ “ระบบบัญชีอัตโนมัติ”
1.3 เหตุใดหลายกิจการยอมลงทุนด้านระบบบัญชีอัตโนมัติมากขึ้น

2. Blockchain Technology ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี
2.1 เทคโนโลยี Blockchain คืออะไร
2.2 เทคโนโลยี Blockchain เกี่ยวข้องกับงานบัญชีอย่างไร
2.3 ตัวอย่างการทำงานของ Blockchain ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี

3. การจัดทำและจัดเก็บเอกสารทางบัญชีด้วยระบบ Cloud Computing
3.1 การจัดการงานเอกสารทางบัญชี ด้วยระบบ Cloud
3.2 “Cloud Accounting” การทำบัญชี Online แบบ Cloud เพื่อเข้าถึงระบบบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
ทางการบัญชีได้ตลอดเวลา
3.3 ตัวอย่างผู้ให้บริการ Cloud Accounting

4. OCR (Optical Character Recognition) เพื่อลดเวลาการจัดทำเอกสารและรายงานทางบัญชี
4.1 แปลงไฟล์ภาพเอกสาร ให้เป็นไฟล์ข้อความโดยอัตโนมัติ
4.2 เลือกใช้งาน OCR อย่างไรให้เหมาะสมกับจำนวนเอกสารของธุรกิจ

5. AI (Artificial Intelligence) เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยในการทำงานของนักบัญชี
5.1 เทคโนโลยี AI คืออะไร มีอะไรบ้าง
5.2 การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในงานบัญชีการเงิน
5.3 องค์กรและนักบัญชีต้องปรับตัวอย่างไรเมื่อ AI เข้ามาช่วยในการทำงาน

6. RPA (Robotic Process Automation) หุ่นยนต์นักบัญชี เพื่อช่วยในการจัดทำบัญชี
6.1 Robotic Process Automation: RPA คืออะไร นำมาใช้ในการทำบัญชีอย่างไร
6.2 การนำ RPA มาใช้ในงานบัญชี
6.3 ตัวอย่าง RPA Process

7. Data Analytics จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี
7.1 เทคโนโลยีใดบ้างที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะเฉพาะทางในการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี
7.2 เทคนิคการนำเสนอผลการดำเนินงานจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมนำเสนอข้อมูลรูปแบบใหม่ๆ เช่น Dashboard, Tableau ฯลฯ

8. Remote Work การจัดทำบัญชีนอกสำนักงาน
8.1 การทำงานระยะไกล หรือ ทำงานนอกสำนักงาน เป็นไปได้หรือไม่สำหรับนักบัญชี
8.2 ข้อดี-ข้อเสียของ Remote Work ในงานบัญชี
8.3 การบริหารจัดการทีมแบบ Remote Work และเครื่องมือในการบริหาร

9. Digital Government การเปลี่ยนแปลงระบบ Digital ของหน่วยงานรัฐที่กระทบต่อ
องค์กรและนักบัญชีต้องปฏิบัติ

9.1 ยกระดับองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสรรพากรยุค Digital
9.2 แนวโน้มเทคโนโลยีของภาครัฐที่องค์กรเอกชนควรต้องเตรียมปรับตัว

10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

เงื่อนไขการเข้าอบรม

1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทยให้ตรงกับบัตรประชาชน
4. ผู้เข้า สัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand) พิมพ์ข้อคำถามผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างการอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการหลังเสร็จสิ้นการอบรม
6. เมื่อท่านชำระเงิน บริษัทฯจะส่ง Link การเข้าสัมมนาและไฟล์เอกสารล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันสัมมนา
    โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและคืนเงินทุกกรณี

** ห้ามบันทึกภาพ วีดิโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์) **

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อ.ธนัย นพคุณ

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba