เทคนิคการพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/7254Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,889 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

-เทคนิคการพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

หลักสูตรนี้จะทำการค้นหาแนวทางและจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเองให้กับพนักงานที่ต้องการเป็นมืออาชีพในการทำงาน ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง โดยการทำความเข้าใจถึงการวางแผนพัฒนา ตนเองอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการสร้างแนวคิดปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ และเสริมสร้างลักษณะนิสัยของ การทำงานแบบมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรที่ต้องการ “คน” ที่มีศักยภาพ เป็นฟันเฟืองช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจ และโดดเด่นด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ


หัวข้อสัมมนา

Module 1 :
1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อการพัฒนาตนเอง
- ด้านความคิด
- ด้านความรู้สึก
- ด้านการปฏิบัติงาน
2. การสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง 
- วิธีการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
- การสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
- การประเมินผลการทำงานของตนเอง
- วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการทำงาน
- วิธีการปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงาน
- เคล็ดลับในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
4. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงาน
- ความหมายของปัญหา
- ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
- การลดความขัดแย้งในการทำงาน
5. เทคนิคการบริหารความเครียด สร้างสุขในการทำงาน

Module 2 :
1. การปรับเปลี่ยนวิธีคิด Mind Set ในการพัฒนาตนเอง
2. ค้นหาสาเหตุสำคัญภายใต้ความรู้สึกของตนเองที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเหล่านี้
- เกิดความหงุดหงิด เบื่อหน่าย ท้อแท้ไม่ชอบงานที่ทำ
- อยากเป็นคนเก่งแต่หาจุดแข็งของตนเองไม่เจอ
- ต้องการเป็นคนสำคัญ
- ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ฯลฯ
3. การจัดทำกลยุทธ์และการวางแผนในการพัฒนาตนเอง
- การทำ SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของตนเองให้ตรงจุด
- Set Goal การกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง
- การพัฒนา Competency (ความสามารถ) ของตนเอง
4.การจัดทำ IDP (Individual Development Plan) ด้วยตนเอง

 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba