ความรับผิดชอบของผู้ทำบัญชี และการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญ

รหัสหลักสูตร : 23/4075

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,391 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


ความรับผิดชอบของผู้ทำบัญชี และการจัดทำบัญชี
ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

วิทยากรโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


หัวข้อสัมมนา

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สถานการณ์ปัจจุบัน และทิศทางในอนาคต
- TFRS for PAEs
- TFRS for NPAEs ปรับปรุงใหม่

2. ข้อควรระวังเมื่อต้องลงชื่อเป็นผู้ทำบัญชี
 - ความรับผิดตามกฎหมายที่สำคัญมีอะไรบ้าง     
 - ข้อกำหนดที่สำคัญตาม พ.ร.บ.การบัญชีพ.ศ.2543 และบทลงโทษ     
 - ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีคือใคร ต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง ตามกฎหมายบัญชี

3. ผู้ทำบัญชีต้องรับผิดชอบอะไรบ้างตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 - แนวคิดการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการ PAEs, และ NPAEs     
 - การจัดทำเอกสารทางบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน      
 - แนวคิดที่สำคัญในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน ระหว่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน PAEs, และ NPAEs     
 - นัยสำคัญคืออะไร นักบัญชีต้องพิจารณาอย่างไร     
 - กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน

4. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
 - กรณีค่าเสื่อมราคา จะใช้หลักการคิดตามประมวลรัษฎากรได้หรือไม่     
 - การทบทวนอายุการใช้งาน ต้องทำหรือไม่ เพื่ออะไร     
 - แนวปฏิบัติเมื่อทำการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์     
 - วิธีปฏิบัติเมื่อมีการให้เช่าที่ดินและอาคาร ผู้ให้เช่าทำอย่างไร ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี     
 - กรณีศึกษาการสร้างอาคารเองบนที่ดินเปล่า และนำเอาพื้นที่บางส่วนออกให้เช่า     
 - หลักปฏิบัติเมื่อสิ้นรอบบัญชีต้องทำอะไรบ้าง     
 - การจัดประเภทใหม่ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์     
 - การตีราคาตามหลักเกณฑ์ใหม่ของ NPAEs บทที่ 10

5. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
 - การวางแผนการตรวจนับทำอย่างไร จำเป็นต้องนับเมื่อสิ้นรอบบัญชีหรือไม่     
 - เมื่อสิ้นรอบบัญชีควรจัดทำอะไรบ้างเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ และทรัพย์สิน     
 - การจัดประเภทของอะไหล่     
 - สินค้าที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ที่พบได้จากการตรวจนับต้องทำอย่างไร      
 - จะใช้ข้อมูลจากการตรวจนับมาปรับการแสดงมูลค่าที่เหมาะสม ของสินค้าและทรัพย์สินต่างๆ ที่สำคัญได้อย่างไร     
 - การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือของ NPAEs บทที่ 8

6. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
 - การประมาณการหนี้สินกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแตกต่างกันอย่างไร     
 - การตกแต่งตัวเลขทางบัญชีกับการประมาณการหนี้สิน แตกต่างกันอย่างไร     
 - ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญกับการประมาณการหนี้สิน

7. รายได้และค่าใช้จ่ายตามแนวทางของมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน
 - นักบัญชีจะรับรู้รายได้โดยอ้างอิงจากที่ไหนและเมื่อไหร่     
 - ใครเป็นผู้เลือกใช้นโยบายการบัญชีและความรับผิดชอบของผู้ทำบัญชี     
 - หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีให้ทำอย่างไร และมีผลกับภาษีอากรอย่างไร     
 - หากมีการพบข้อผิดพลาดและทุจริตจะแก้ไขตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินอย่างไร     
 - การทุจริตจัดเป็นข้อผิดพลาดหรือไม่     
 - นักบัญชีต้องแสดงค่าใช้จ่ายเมื่อไร มีกี่แบบ ตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีบางยี่ขัน ทางออกที่ 1 (ห่างจากสถานี 900 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba