นักบัญชีกับการพัฒนาความรู้สู่ "ผู้ทำบัญชี" 2023 (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 23/4160

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 2,033 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


นักบัญชีกับการพัฒนาความรู้สู่ "ผู้ทำบัญชี" 2023
(หลักสูตรใหม่ 2566)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชม.

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อ.คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา

1.Responsibility  and  Accountability   หน้าที่และความรับผิดชอบ  
เรื่องสำคัญที่นักบัญชีต้องทราบ

2.พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  บทบาทหน้าที่ของผู้ทำบัญชี ตามข้อกฎหมาย
ที่นักบัญชีต้องเข้าใจและระมัดระวัง

3.คุณสมบัติของนักบัญชีในปัจจุบันทำอย่างไรให้เป็นที่ต้องการของตลาดวิชาชีพ

4.ประโยชน์ที่รับจากการจัดทำบัญชี จัดทำบัญชีแล้วได้อะไร จะต่อยอดได้อย่างไร

5.การปรับพื้นฐาน  และเนื้อหาความรู้ทางบัญชีที่ต้องได้รับการทบทวนก่อนเริ่มการทำงาน

   5.1 ความรู้ด้านหลักการบัญชีเบื้องต้น  เกณฑ์การรับรู้รายการ   และวิธีการวัดมูลค่าทางบัญชี

        - ราคาทุนเดิม

        - ราคาทุนปัจจุบัน

        - มูลค่าที่จะได้รับ

        - มูลค่าปัจจุบัน

        - มูลค่ายุติธรรม

   5.2 ความรู้เรื่อง หมวดบัญชี และความหมาย สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย

   5.3 ความรู้เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า และข้อควรระวัง ในวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่
( เดบิต - เครดิต )  และหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป หมายถึงอย่างไร

6. ความสำคัญของการจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงิน หัวใจที่นักบัญชีต้องทราบ
และข้อมูลที่ต้องใช้

   6.1 วัตถุประสงค์ในการจัดงบการเงิน  และข้อสมมุติทางบัญชี

   6.2 ข้อมูลสำคัญในการจัดทำงบการเงิน  กับแนวคิดลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน ที่มีประโยชน์กับการตัดสินใจ

         - ความเข้าใจได้

         - ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

         - ความเชื่อถือได้

         - เปรียบเทียบกันได้

7. ความรู้เข้าใจในผังบัญชี  จะช่วยทำให้การบันทึกบัญชีถูกต้อง ได้อย่างไร

8. วงจรการจัดทำบัญชี Accounting Cycle สิ่งสำคัญที่นักบัญชี ต้องมีความเข้าใจ

9. เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี  มีความสำคัญต่อการบันทึกบัญชีอย่างไร

10. Case study   เพื่อทบทวนความเข้าใจ

11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-276-4995
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba