UPDATE มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for NPAEs ปรับปรุงใหม่ (บังคับใช้ 1 มกราคม 2566)

รหัสหลักสูตร : 23/4157/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


table__table style=_width_ 100%
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชม.

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

หัวข้อสัมมนา

1.ความเป็นมาและภาพรวม ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs
2.หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการปรับปรุงมาตรฐาน NPAEs ทั้งในส่วนการเพิ่มเติม และแก้ไขปรับปรุง
3.สรุปภาพรวม มาตรฐาน NPAEs บทที่มีการเพิ่มเติม ปรับปรุง และบทที่ไม่ปรับปรุง
4.การถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงมาตรฐานฉบับใหม่ที่จะบังคับใช้ 1 ม.ค 2566 นี้ จะต้องปฏิบัติอย่างไร
- ทางเลือกในการปฏิบัติ มีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง
5.มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for NPAEs บทสำคัญที่มีการ ปรับปรุง นักบัญชี และผู้สอบบัญชี มีผลกระทบอย่างไร และต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
- บทที่ 3 คำว่าเนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ คืออะไร มีหลักการแนวคิดอย่างไร
- บทที่ 4 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับกิจการ NPAEs จะต้องปฏิบัติหรือไม่ และการปรับเปลี่ยนงบแสดงฐานะทางการเงิน
- บทที่ 5 สรุปประเด็นสำคัญของการแก้ไขหลักเกณฑ์ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
- บทที่ 6 คำว่า “เงินสด” ในทางบัญชีคืออะไร มีการปรับเปลี่ยนอย่างไร
- บทที่ 7 หลักเกณฑ์ในการรับรู้รายการใหม่ใน เรื่อง หนี้สูญได้รับคืน
- บทที่ 8 การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ เปรียบเทียบระหว่างหลักเกณฑ์เดิม หลักเกณฑ์ใหม่ และการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและนายหน้ามีแนวปฏิบัติอย่างไร
- บทที่ 10 ประเด็นสำคัญในการปรับเปลี่ยนวิธีการตีราคาใหม่ และ อายุการใช้งานของที่ดินจำกัดหรือไม่ หลักเกณฑ์ใหม่ปฏิบัติอย่างไร
- บทที่ 11 การเปลี่ยนอายุการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หลักเกณฑ์ใหม่เป็นอย่างไร และเรื่อง ระยะเวลาในการตัดจำหน่าย วิธีการใหม่มีวิธีปฏิบัติอย่างไร
- บทที่ 12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนใช้หลักเกณฑ์ใดในการตีราคาใหม่ และการตีราคาใหม่ของวิธีมูลค่ายุติธรรม ต้องใช้การประเมินมูลค่าจากผู้ประเมินราคาอิสระหรือไม่
- บทที่ 18 การปรับเปลี่ยนเรื่องโปรแกรมสิทธิพิเศษกรณีสะสมแต้ม 10 ฟรี 1 มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติอย่างไร และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่ากิจการดำเนินการในฐานะตัวการ หรือ ตัวแทน
6.มาตรฐานการรายงานทางกานเงิน TFRS for NPAEs ที่ปรับ เพิ่ม ใหม่ ทั้ง 6 บทไฮไลท์สำคัญที่นักบัญชีต้องทราบ
7.คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

สถานที่

โรงแรมอเล็กซานเดอร์
ซอย รามคำแหง 83/3 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ :
02 715 8888
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีแยกลำสาลี ทางออกที่ 4 (เดิน 800 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba