สรุปหลักการบัญชีสำคัญ ที่นักบัญชีต้องทราบในการจัดทำบัญชี

รหัสหลักสูตร : 23/4125

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 2,033 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


สรุปหลักการบัญชีสำคัญ ที่นักบัญชีต้องทราบในการจัดทำบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

โดย อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ใช้ในปัจจุบัน
  
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ของกิจการ PAEs (ฉบับสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง)
   - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ของกิจการ NPAEs ปรับปรุงใหม่ (บังคับใช้ 1 มกราคม 2566)
2.หลักการจัดทำงบการเงินที่ถูกต้องของกิจการ
  
- ความสำคัญและองค์ประกอบของงบการเงิน
   - งบการเงินและรายงานที่ต้องจัดทำ
3.หลักการรับรู้รายได้-ค่าใช้จ่ายของกิจการ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แยกตามประเภทของธุรกิจ
   - ซื้อมาขายไป
   - ให้บริการ
   - รับผลิตสินค้า
4.หลักในการบันทึกรายการทางบัญชีที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ เฉพาะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับ
    - ลูกหนี้การค้า
    - สินค้าคงเหลือ                                                                                               
    - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
5.แนวปฏิบัติในการวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และการควบคุมภายใน
  
- การวางระบบบัญชีของธุรกิจที่นักบัญชีและผู้บริหารควรทราบ
   - การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานทางบัญชีให้ถูกต้อง
   - การควบคุมภายในให้รัดกุมเพื่อป้องกันการเกิดการทุจริต
6. วิธีการจัดทำข้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงิน
   - ความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงิน
   - การออกแบบรายการงานและการนำเสนอข้อมูลทางบัญชี
7.บทลงโทษและความรับผิดของผู้ทำบัญชี กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายบัญชี
8. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

สถานที่

โรงแรมพาร์ควิลเลจ (พระราม2)
1 / 1-1 / 3 พระราม2 ซอย 56 แขวง แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba