ปัญหาภาษีการจ่ายเงินได้ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาและไม่ได้เข้ามาทำงานในประเทศไทย(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/8308/1Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,103 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,638 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

ปัญหาภาษีการจ่ายเงินได้ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามา
และไม่ได้เข้ามาทำงานในประเทศไทย 
อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline           

CPD/CPA สามารถนับชั่วโมงอื่นๆ ได้  (รออนุมัติ)

 

 วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา
1. Update การลดอัตราภาษี 17% ของชาวต่างชาติ มีหลักเกณฑ์อย่างไร
2. Update กฎหมายความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีอากร
3. หลักการจัดเก็บภาษีของชาวต่างชาติ
4. การคำนวณภาษีของพนักงานชาวต่างชาติของปี 2565 ที่ต้องยื่นในปี 2566 และการใช้อนุสัญญาภาษีซ้อน
5. การให้สวัสดิการพนักงานกับชาวต่างชาติแตกต่างจากพนักงานทั่วไปมีผลกับการเสียภาษีอย่างไรหรือไม่
6. การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อมีการจ่ายเงินให้ชาวต่างชาติ
7. การขอหนังสือรับรองการเสียภาษีให้ชาวต่างชาติ
8. เข้ามาทำงานตามสัญญาวาจ้างในประเทศไทยต้องมี Work Permit หรือไม่ หากไม่มีจะมีผลกระทบกับการเสียภาษีหรือไม่อย่างไร
9. การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีของชาวต่างชาติ
10. บทกำหนดโทษกรณีไม่ยื่นแบบ ยื่นแบบไม่ครบ หรือเสียภาษีไม่ถูกต้อง

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

เงื่อนไขการเข้าอบรมผู้สอบบัญชีนับชั่วโมงไม่เป็นทางการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.ผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba