เจาะลึกปัญหาภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศภ.ง.ด. 54,ภ.พ. 36 และอนุสัญญาภาษีซ้อน

รหัสหลักสูตร : 21/8300/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,029 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,778 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

-


เจาะลึกปัญหาภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศภ.ง.ด. 54,ภ.พ. 36 และอนุสัญญาภาษีซ้อน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.


- การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.54 และภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.36
เมื่อต้องจ่ายเงินไปต่างประเทศ ด้วยระบบ e-withholding tax
- การใช้อัตราแลกเปลี่ยนกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 54 , ภ.พ. 36
- การจ่ายค่าบริการแพลตฟอร์มต่างประเทศในการนำส่ง ภ.ง.ด. 54 และ ภ.พ. 36

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย


หัวข้อสัมมนา

1. เจาะลึกปัญหาภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
- จ่ายอย่างไร
- จ่ายค่าอะไร
- จ่ายให้ใคร

2. หลักการพิจารณาประเภทเงินได้และการนำส่งภาษี

3. ความแตกต่างในการเสียภาษีของบริษัทต่างประเทศที่มี PE และไม่มี PE ในไทย
- สถานประกอบการกับประเด็นการหักภาษีณ ที่จ่าย
- มีสำนักงานสาขาถาวรในไทย, มีสำนักงานตัวแทน
- มีลูกจ้าง, ผู้ทำการแทน, ตัวแทนในไทย
- หลักพิจารณา 3 A ที่จะถือเป็นสถานประกอบการ

4. ประเด็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 54) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) ที่ต้องระวัง
- การจ่ายและรับค่าคอมมิชชั่น (Commission)
- การรับทํางานให้ตามมาตรา 40(2) กับรับจ้างตามมาตรา 40(8)
- การใช้ Know How , Royalty , สิทธิบัตร , ด้านวรรณกรรม, ศิลปกรรม
- การซื้อหรือได้ใช้ Software Computer มาใช้ในไทย
- กรณีซื้อ โปรแกรม Software Computer โดยเป็นการซื้อขาด
- ค่าที่ปรึกษาทางเทคนิค (Technical Consultation) , ค่าให้ข้อมูลทางเทคนิค
(Technical Information) , ค่าให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance)
- จ่ายค่าออกแบบโดยมีกรณีกรรมสิทธิไม่โอนและโอนมายังผู้ว่าจ้าง
- จ่ายค่าเช่า
- จ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อชําระค่าโดเมนที่ต่างประเทศ
- การจ่ายเงินปันผล ดอกเบี้ย จําหน่ายเงินกําไร
- จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม / ค่าธรรมเนียม / ดอกเบี้ยจากการชำระเงินล่าช้า
- จ่ายค่าที่ปรึกษาการวางแผนการตลาด
- จ่ายค่าโฆษณาให้กับ ผู้ประกอบการ e-Service เช่น Google, Facebook ,YouTube,
Netflix, Line, Shopee,Lazada และแพลตฟอร์มอื่น
- ส่งพนักงานไปอบรมที่ต่างประเทศ
- จ่ายค่าบริการใช้ข้อมูลทาง Internet
- จ่ายค่าเครื่องจักรพร้อม Software
- จ่ายเงินค่าบริหารจัดการให้บริษัทแม่ที่ต่างประเทศ
- จ่ายค่าบริการ online ให้ต่างประเทศ
- การนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทนบริษัทต่างประเทศ
- การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกรณีต้องนำส่ง ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36

5. หลักเกณฑ์การใช้อนุสัญญาภาษีซ้อนในการขจัดภาษี
- กรณีถูกหักภาษีไว้ต้องการขอคืนภาษีต้องทำอย่างไร
- กรณีจ่ายเงินไปยังประเทศที่มีภาษีซ้อนต้องพิจารณาอย่างไร
- ประเทศที่มีภาษีซ้อนกับประเทศไทยจะไม่ถูกหัก ณ ที่จ่ายทุกกรณีหรือไม่

6. ปัญหาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 และการนําส่งภาษีด้วยระบบ
e - Withholding Tax

- กรณีใดบ้างที่ต้องยื่น ภ.ง.ด.54 และยื่น ภ.พ.36
- กรณีใดที่ต้องยื่น ภ.ง.ด.54 แต่ไม่ต้องยื่น ภ.พ.36
- กรณีใดที่ต้องยื่น ภ.พ.36 แต่ไม่ต้องยื่น ภ.ง.ด.54
- นำส่ง ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ. 36 เกินไปขอคืนได้หรือไม่
- กรณีให้ธนาคารหัก ณ ที่จ่ายหากหักขาดไปใครเป็นผู้รับผิดชอบ
- ธนาคารสามารถนําส่ง ภ.พ.36 แทนบริษัทได้หรือไม่
- กรณีต้องการให้ธนาคารออกหนังสือรับรองการหักภาษีณ ที่จ่ายเป็นภาษาอังกฤษทําได้หรือไม่

7. บทลงโทษกรณียื่นไม่ครบ ผิดพลาดคลาดเคลื่อน
- ไม่ได้หักนำส่ง นำส่งไม่ครบ นำส่งผิดบริษัท
- กรณีไม่มีหน้าที่ยื่นแบบ ภพ.36 แต่ได้ยื่นและเสียภาษีไปแล้วจะนํามาเครดิตได้หรือไม่

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีศรีอุดม ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานี 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba