เจาะประเด็นตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชี และภาษี เอกสารรับ-จ่ายเงิน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์ ยุคใหม่ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/1857Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,996 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,531 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเจาะประเด็นตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษี
เอกสารรับ-จ่ายเงิน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์ยุคใหม่


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline               CPA  นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
 

  • การวางระบบ เอกสารรับ-จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน แคชเชียร์
  • รวบประเด็นปัญหาการจัดทำเอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษี
  • วิธีการตรวจสอบใบกำกับภาษี ข้อควรระมัดระวังที่มักถูกสรรพากรประเมิน

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน แคชเชียร์ยุคใหม่
- การจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับการรับ-โอนเงินในระบบ e-Payment
- e-Payment การรับ-จ่ายเงินเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ / ชำระเงินผ่าน QR-Code, Prompt Pay
- e-Tax Invoice และ e-Receipt การจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการจัดทำรายงานทางการเงิน
- e-Withholding Tax การหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์และการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
- 23 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์การชำระค่าอากรของสัญญาที่ต้องเป็นตัวเงิน

2. การวางระบบ เอกสารรับ-จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน แคชเชียร์
- การจัดรายงานและรูปแบบรายงานที่เจ้าหน้าที่การเงินแคชเชียร์

3. การวางระบบภาษีเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับเงินสดรับและเงินสดจ่าย ปัญหาและวิธีควบคุม
- ตรวจรับ-จ่ายเงินสด
- ควบคุมลูกหนี้
- ควบคุมเงินสดรับ
- ควบคุมเงินสดจ่าย
- ควบคุมด้านการขาย
- ควบคุมด้านสินค้า
- ออกใบเสร็จก่อนหรือหลัง ที่มีการรับเงิน ปัญหาภาษีที่ต้องระวัง
- ปัญหาภาษีอากรในการจัดทำทะเบียนเอกสาร และวิธีการยกเลิกเอกสารรายรับ-จ่าย
- หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าอย่างไรควรจ่ายเป็นเงินสด - เช็คเพื่อไม่ให้ถูกสรรพากรประเมิน
- จุดสังเกตเอกสารประกอบการอนุมัติการจ่ายเงินให้น่าเชื่อถือ และสรรพากรยอมรับ

4. รายงานการเบิก จ่ายเงินต่างๆ ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน แคชเชียร์ต้องปฏิบัติอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
- ค่าใช้จ่ายที่พนักงานจ่ายแทนบริษัทแต่ใบเสร็จเป็นชื่อพนักงาน
- ค่าพาหนะค่าน้ำมันรถพนักงาน กรณีที่นำรถมาใช้ในงาน
- ค่าแท็กซี่, มอเตอร์ไซค์รับจ้าง - ค่าทางด่วน, ค่าผ่านทาง
- ค่าที่พัก กรณีที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด - ค่าเบี้ยเลี้ยง

5. ประเด็นที่สรรพากรตรวจสอบเกี่ยวกับ เอกสารรับ-จ่ายเงินของเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน แคชเชียร์

6. ปัญหาการจ่ายเงินกรณีที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน ต้องทำเอกสารอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
- จ่ายเงินให้บุคคลธรรมดา
- รายจ่ายที่ไม่สามารถระบุผู้รับได้
- จ่ายเงินให้บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน
- เงินใต้โต๊ะ, เงินกินเปล่า

7. ปัญหาเกี่ยวกับเช็ค ผลกระทบทางภาษีอากรที่ เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินแคชเชียร์ต้องระมัดระวัง
- เช็คเด้งควรดำเนินการอย่างไร ปัญหาด้านเอกสารที่เจ้าหน้าที่การเงินต้องจัดทำ

8. ปัญหาเกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษีที่เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน แคชเชียร์ต้องควรระวัง
- การตรวจสอบรายการในใบกำกับภาษี
- ปัญหาเกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษีให้หน่วยงานราชการ
- การจัดทำใบกำกับภาษีกรณีจัดทำใบกำกับภาษีรวมกับเอกสารทางการค้าอื่น
- แจ้งย้ายสถานประกอบการแล้ว ใบกำกับภาษีใช้ที่อยู่เดิมได้หรือไม่
- เรียกเก็บเงินทดรองจ่ายคืนจากคู่ค้า, บริษัทในเครือต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
- เงินชดเชยค่าเสียหายต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
- ใบกำกับภาษีที่จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์จะแก้ไขตก เติม ได้หรือไม่
- การจัดทำใบกำกับภาษีระหว่างการขายเป็นเงินสดและเงินเชื่อต่างกันอย่างไร
- ภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีจุดทศนิยม
- ค่าสินค้ารายเดียวกัน จะรวบรวมจัดทำใบกำกับภาษีและส่งมอบให้เป็นรายอาทิตย์หรือรายเดือนได้หรือไม่
- ได้รับเงินมัดจำจากการขายสินค้า ต้องจัดทำใบกำกับภาษีอย่างไร
- กรณีการแถมสินค้าพร้อมขาย ต้องระบุสินค้าที่แถมไว้ในใบกำกับภาษีหรือไม่
- การให้ส่วนลด ต่างๆจะต้องระบุส่วนลดลงในใบกำกับภาษีทุกกรณีหรือไม่
- การจัดทำใบกำกับภาษีกรณีระบุอัตราแลกเปลี่ยน
- ออกใบกำกับภาษีแล้ว ต่อมาเช็คไม่สามารถเบิกเงินได้ต้องเปลี่ยนเช็คที่ปรากฏในใบกำกับภาษีจะมีผลต่อใบกำกับภาษีที่ออกไปแล้วหรือไม่
- สาขาขายสินค้าหรือให้บริการ สำนักงานใหญ่จะออกใบกำกับภาษีแทนได้หรือไม่
- ข้อแตกต่างระหว่างการออกใบแทนใบกำกับภาษีกับการยกเลิกแล้วออกใหม่
- สินค้าฝากขายต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร
- ขายสินค้าครั้งหนึ่งไม่เกิน1,000 บาท จะไม่ออกใบกำกับ ภาษีได้หรือไม่
- การออกใบกำกับภาษีล่าช้ามีความผิดอย่างไร
- ใบกำกับภาษีจากการซื้อทรัพย์สินร่วมกันหลายบริษัทใช้ได้หรือไม่
- การรับชำระเงินผ่านธนาคาร, ธนาณัติ, เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือโดยให้เครดิต ประเด็นที่ต้องระวังในการ
- กรณีได้รับเช็คย้อนหลัง เช็คข้ามเดือน
- การจัดทำใบกำกับภาษีอย่างย่อ ในหนึ่งวันทำการสามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อรวบรวมการขาย
- นำเครื่องบันทึกการเก็บเงินออกนอกสถานประกอบการต้องแจ้งกรมสรรพากรหรือไม่

9. ปัญหาเกี่ยวกับการออกใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้ข้อควรระมัดระวังที่มักถูกสรรพากรประเมิน
- ใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้มีหลักเกณฑ์ในการออกอย่างไร และต้องมีรายการใดบ้าง
- ใบกำกับภาษีอย่างย่อใช้อ้างอิงในใบลดหนี้ใบเพิ่มหนี้ได้ หรือไม่
- ใบลดหนี้ออกในวันและเดือนเดียวกับเดือนที่ออก ใบกำกับภาษีได้หรือไม่

10. การติดตาม และตรวจสอบใบกำกับภาษีเพื่อป้องกันปัญหาทางด้านภาษีอากร
-ความถูกต้องของเอกสารรายจ่าย และเอกสารการรับเงินที่ออกให้กับลูกค้า
- จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบเสร็จ
- ใบเสร็จที่ได้รับข้ามเดือน, ข้ามปี
- ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีที่พนักงานบริษัทได้รับมาแล้วแต่นำมาให้ล่าช้า

11. วิธีการตรวจสอบใบกำกับภาษีที่เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินแคชเชียร์เพื่อป้องกันปัญหาภาษีซื้อต้องห้าม

12. หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไรให้ถูกต้องถูกอัตรา

 

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 3 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม

หลักสูตรนี้จะมีการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าอบรมทุกคนตลอดระยะเวลาการอบรม
เพื่อใช้เป็นหลักฐานนําส่งสภาวิชาชีพบัญชี

** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) **

 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba