เจาะลึก!! พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่

รหัสหลักสูตร : 21/1689

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงได้
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้

 ด่วน!! ต่ออายุลด 90% ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ใครได้ประโยชน์บ้าง?

 • เทรนใหม่ 2022 เปิดร้านอาหาร คาเฟ่ ในที่นา ไร่ชา สวน เสียภาษีที่ดินอย่างไร
 • ไม่เสียภาษี  เสียไม่ครบ เสียขาด หรือเสียไม่ทันกำหนดเวลา ต้องทำอย่างไร?  ระวัง!!! ชำระล่าช้าโทษหนักถึงขั้นยึดทรัพย์สิน
 • ข้อยกเว้นตามกฎหมาย...ทำอย่างไร? ไม่ต้องเสียภาษี
 • การวางแผนจัดสรรการทำประโยชน์ในที่ดินแปลงเดียวกันเพื่อประหยัดภาษี
 • รู้ก่อน เตรียมตัวก่อน!!! การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2565
 • ยกเลิก “ฐานภาษีรายปี” เป็น “ราคาประเมินทุนทรัพย์” ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและอาคารชุด กำหนดราคาประเมินพื่อเป็นฐานภาษีอย่างไร
 • ใครมีหน้าที่ต้องเสีย และทรัพย์สินอะไรบ้าง? ที่ต้องเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
 

วิทยากรโดย อาจารย์ประภาส คงเอียด

หัวข้อสัมมนา

1. ใครมีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
 • เจ้าของที่ดิน หรือเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง
 • ผู้ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
 • ระยะเวลาการเริ่มเป็นเจ้าของ หรือเริ่มการครอบครอง ที่มีผลต่อหน้าที่การเสียภาษีในแต่ละปี
 • ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทน
2. ความเป็น “เจ้าของที่ดิน” ที่มีผลต่อการเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
 • เจ้าของที่ดิน และเจ้าของสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเป็นคนละคนกัน เสียภาษีอย่างไร ใช้มูลค่าใดเป็นฐานภาษี
 • พื้นที่ส่วนกลางของคอนโด หรืออาคารชุด ที่มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วม ต้องนำมารวมคำนวณเสียภาษีหรือไม่
3. ประเภททรัพย์สินและมูลค่าที่ดินอะไรบ้าง?? ที่ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

4. ทรัพย์สินอะไรบ้างที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตีความหมายใหม่อย่างไร
 • ที่ดิน
 • สิ่งปลูกสร้าง
 • ห้องชุด
5. การจัดแบ่งประเภทของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษี
 • ด้านเกษตรกรรม หมายความรวมถึงอะไรบ้าง
 • ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น หมายความรวมถึงอะไรบ้าง
 • อยู่อาศัย
 • ที่ดินว่างเปล่า
6. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภทจะต้องเสียภาษีอย่างไร

7. ฐานในการคำนวณเพื่อเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
 • ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
 • ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง
 • ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด
 • กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ ต้องคำนวณมูลค่าวิธีใด
 • หน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด
8. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • การประกอบเกษตรกรรมที่จะได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี 50 ล้านบาทมีกรณีใดบ้าง
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย มีหลักเกณฑ์อย่างไร จะได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี 50 ล้านบาท
 • เงื่อนไขการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี 10 ล้านบาท เจ้าของสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
 • “เหตุจำเป็น” ใดบ้างที่กฎหมายสามารถยกเว้นหลักเกณฑ์บางข้อได้
9. อัตราภาษี และวิธีการคำนวณภาระภาษีที่ต้องเสียในแต่ละปี
9.1 กรณีเป็นที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
9.2 กรณีเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
9.3 กรณีเป็นห้องชุด
9.4 Update อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะจัดเก็บในปี 2565
 • ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบเกษตรกรรม
 • ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้สำหรับอยู่อาศัย และมีชื่อในทะเบียนบ้าน
 • เฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้สำหรับอยู่อาศัย และมีชื่อในทะเบียนบ้าน
 • ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัยแบบอื่นๆ เช่น บ้านหลังที่ 2
 • ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเกษตรกรรม หรืออยู่อาศัย
10.การคิดค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง

11.ข้อควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราภาษีสำหรับที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า
 • ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ ต้องทิ้งร้างติดต่อกันกี่ถึงถูกเรียกเก็บภาษีและเรียกเก็บตั้งแต่ปีใด อัตราเท่าไหร่
 • หลักเกณฑ์ที่ต้องทราบ เมื่อถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มจากที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า
12.การประเมินภาษี การชำระภาษี และการขอคืนภาษี
 • กำหนดเวลาชำระภาษีตามกฎหมายที่ดินฉบับใหม่
 • สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี และชำระภาษี
 • วิธีการชำระภาษี (ชำระ ณ องค์กรปกครองท้องถิ่น, ชำระผ่านทางไปรษณีย์, โอนผ่านธนาคาร) ถือวันใดเป็นวันชำระภาษี
 • เงื่อนไขการขอผ่อนชำระภาษีเป็นงวด
 • ระยะเวลาการยื่นคำร้องขอคืนภาษี และเวลาในการติดต่อขอรับเงินคืน
13.การลดและการยกเว้นภาษี
 • การยกเว้นภาษีช่วง 3 ปีแรก สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เพื่อการเกษตร
 • การบรรเทาภาระภาษีช่วง 3 ปีแรก สำหรับผู้ที่ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นจากเดิม เพราะอัตราภาษีของกฎหมายใหม่
 • ความสัมพันธ์ระว่าง “เจ้าของที่ดิน” กับ “เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง” ที่มีผลต่อการได้รับยกเว้นภาษี
 • มีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่หลายพื้นที่ ได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่ อย่างไร
14.ภาษีค้างชำระ เบี้ยปรับเงินเพิ่ม
 • ผลการค้างชำระภาษีกับการจดทะเบียนสิทธิ์ หรือทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
15.การคัดค้านและการอุทธรณ์การประเมินภาษี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ประภาศ คงเอียด

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba