ผลกระทบทางภาษีกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี NPAEs และ PAEs ที่สำคัญ (การปรับปรุงมาตรฐานบัญชี NPAEs ฉบับใหม่! บังคับใช้ 1 มกราคม 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/1955

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ผลกระทบทางภาษีกับการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการบัญชี NPAEs และ 
PAEs ที่สำคัญ

(การปรับปรุงมาตรฐานบัญชี NPAEs ฉบับใหม่! บังคับใช้ 1 มกราคม 2566)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงได้ (รออนุมัติ)
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้ (รออนุมัติ)

  • การปรับปรุงมาตรฐานบัญชี NPAEs ฉบับใหม่!! บังคับใช้ 1 มกราคม 2566
  • ชี้ความแตกต่าง และผลกระทบทางภาษีกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี
    (ผลประโยชน์พนักงาน, ต้นทุนการกู้ยืม, การรับรู้รายได้,  การรวมธุรกิจ และสัญญาเช่า)
  • การรับรู้รายได้ทางภาษี พร้อมวิธีการปรับปรุงความต่างของบัญชีและภาษี
  • Update กฎหมาย และสิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2023 ที่มีผลต่อการบันทึกบัญชี

 

วิทยากรโดย อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

หัวข้อสัมมนา

1. เตรียมรับมือการปรับปรุงมาตรฐาน NPAEs ที่บังคับใช้ 1 มกราคม 2566 

2. ภาษีอากร ความแตกต่างกับมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน ท่ีสำคัญ
- ผลประโยชน์ระยะส้ัน เช่น เงินเดือน โบนัส ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัย
- ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เช่น บำนาญ บำเหน็จ เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ
- ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนๆ เช่น ผลประโยชน์จากการทำงานครบ 10 ปี
- ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
3. ผลกระทบทางภาษีอากร ความแตกต่างกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ที่สำคัญ
- ต้นทุนการกู้ยืมเร่ิมต้นรวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์เม่ือใด แตกต่างทางบัญชีกับภาษีจุดใด
- การหยุดพักรวมต้นทุนการกู้ยืมเม่ือการพัฒนาสินทรัพย์หยุกชะงักต่อเน่ืองเป็นเวลานานได้หรือไม่
- ต้นทุนการกู้ยืมเริ่มจะส้ินสุดรวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์เมื่อใด
- ผลกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินกู้ยืมมาก่อสร้างจะปฏิบัติติอย่างไร ประเด็นปัญหา กรณีตัวอย่าง
4. ผลกระทบภาษีอากร ความแตกต่างกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 เรื่อง การรับรู้รายได้ ท่ีสำคัญ 
- การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานบัญชี NPAEs และ PAEs (TFRS15)
     • ขายพร้อมแถมบริการ
     • ขายพร้อมแจกคูปองส่วนลด
     • ขายและให้สิทธิคืน
- การรับรู้รายได้ทางภาษี วิธีการปรับปรุงความต่างของบัญชีและภาษี
- ขายสินค้าต่ำกว่าทุนจะถูกประเมินรายได้และภาษีเพ่ิมไหม 

5. ผลกระทบภาษีอากร ความแตกต่างกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ท่ีสำคัญ
- การซื้อทรัพย์สิน
- การตัดจำหน่ายอายุการใช้งาน
- ผลตอบแทนจากการรวมธุรกิจ เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล
6. ผลกระทบภาษีอากรความแตกต่างกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ท่ีสำคัญ
- สัญญาเช่าเงินทุน
- การรับรู้สินทรัพย์/ หน้ีสิน
    • ด้านผู้ให้เช่า
    • ด้านผู้เช่า
    • กรมสรรพากรยอมให้รับรู้รายได้รายจ่ายของสัญญาเช่า ต่างจากบัญชีอย่างไร 
    • เงินมัดจำค่าเช่าทรัพย์สิน หรือค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องรับรู้รายได้ทางภาษีอย่างไร 

7. ผลกระทบที่ต้องปรับปรุงทางภาษีอากรของท้ัง 5 มาตรฐานข้างต้น 

8. Update กฎหมายและสิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2023 ที่มีผลต่อการบันทึกบัญชี 

9. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-276-4995
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba