Update บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้ทำบัญชี 2023 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/1953Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,996 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,531 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

Update บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้ทำบัญชี 2023

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงได้ (รออนุมัติ)
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้ (รออนุมัติ)

• ทิศทางมาตรฐาน NPAEs ที่มีแนวโน้มบังคับใช้ในปี 2023

• สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2023 ที่มีผลต่อการบันทึกบัญชี และเสียภาษีของธุรกิจ

วิทยากรโดย อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

Account (ช่วงเช้า)
Update มาตรฐานการบัญชี (TAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)
ที่สําคัญและใช้ในปัจจุบัน

1. เตรียมรับมือการปรับปรุงมาตรฐาน NPAEs ที่มีแนวโน้มบังคับใช้ 1 มกราคม 2566
2. สรุปหลักการ แนวคิด และความแตกต่างของมาตรฐานรายงานทางการเงิน ชุด PAEs และ NPAEs
    (ร่างฉบับปรับปรุง) ในเรื่องสําคัญ
            - เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน    
            - เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
            - เรื่อง ภาษีเงินได้   
            - เรื่อง สัญญาเช่า
3. สัญญาที่ทํากับลูกค้า และรายได้ NPAEs จะได้รับผลกระทบหรือไม่
4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ มีผลต่อการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน NPAEs หรือไม่
5. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กระทบ  และต้องปรับปรุง
กับทางภาษีอากร
6. สัญญาทางธุรกิจตามประมวลกฎหมายแพ่งฯ และทางภาษีอากร ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงินด้านรายได้
            - สัญญารับจ้างทำของ สัญญาซื้อขาย สัญญารับขน ดูประกอบกับ TFRS15
            - สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าซื้อ ดูประกอบกับ TFRS16
7. Update คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับใหม่


TAX (ช่วงบ่าย)

1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2023 ที่มีผลต่อการบันทึกบัญชี และเสียภาษีของธุรกิจ
2. กฎหมายตระกูล “e” ที่นักบัญชีต้องทราบและแนวทางการตรวจสอบของสรรพากร
• e-Payment
• e-Withholding Tax
• e-Tax Invoice & e-Receipt
• e-Stamp
• e-Filing
• e-Service
• e-Donation
3. ภาษี 3 เรื่อง กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปี 2023 ที่ผู้ทําบัญชีไม่ควรพลาด
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล
• ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. Update มาตรการทางภาษีที่มีผลกระทบต่อนิติบุคคลจนถึงสิ้นปี
5. Update มาตรการตรวจสอบและตรวจจับใบกํากับภาษีปลอมแบบจริงจังของสรรพากร
6. แนวทางการตรวจสอบภาษีของเจ้าหน้าที่สรรพากรในปีนี้ ที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง
7. การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายภาษีอากรที่กระทบต่อการจัดทําบัญชี และมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทําบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ

 

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 3 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม

หลักสูตรนี้จะมีการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าอบรมทุกคนตลอดระยะเวลาการอบรม
เพื่อใช้เป็นหลักฐานนําส่งสภาวิชาชีพบัญชี

** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) **

 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba