สรุปใจความสำคัญ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับ TFRS 15, TFRS 16, TFRS 9 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2286Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,424 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,959 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

สรุปใจความสำคัญ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับ
TFRS 15, TFRS 16 และ TFRS 9


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

CPD
ผู้ทำบัญชี
บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี
บัญชี 6 ชั่วโมง
  •  สรุปใจความสำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15
  • สรุปใจความสำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16,TFRS 9
  • ผลกระทบในงบการเงินจากการถือปฏิบัติ

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปใจความสำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
- หลักการสำคัญในการรับรู้รายได้ตาม TFRS 15
- ตัวแบบ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ตาม TFRS 15
- การรับรู้รายได้กรณีธุรกรรมซับซ้อนและประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรับรู้รายได้
- ตัวอย่างและข้อควรระวังในการรับรู้รายได้ตาม TFRS 15

2. สรุปใจความสำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า
- หลักการสำคัญของสัญญาเช่าตาม TFRS16
- การพิจารณาสัญญาเช่าทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า
- การบัญชีสัญญาเช่าทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า

3. สรุปใจความสำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
- การจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน และวิธีปฏิบัติในปัจจุบัน
สำหรับการจัดประเภทรายการ
- การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกและวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เริ่มแรกสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัด
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
- การเปลี่ยนแปลงและจัดประเภทรายการ
- อนุพันธ์ทางการเงิน
- การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
- การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินวิธีทั่วไปและวิธีอย่างง่าย
- การบัญชีสำหรับการป้องกันความเสี่ยง

4. ผลกระทบในงบการเงินจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับนี้

5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba